Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын негээн 07.12.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күрүне эргелеп-башкарылга органнарынга ажылдаар кадрларны шилип турар үеде тодаргай регламентини болгаш бүгү ажыл-херектерниң ажык-чарлыын хандырарын Чазактың кадрлар албанындан негээн. 
 Шолбан Кара-оолдуң санап турары-биле алырга, республикада кадр ажылында тодаргай болгаш көскү система мынчага чок, ындыг байдал ажылдакчыларның штадын хевирлеп турар үеде эрге-чагырганың удуртукчу органнарының удуртукчуларының талазындан чурум хажыдыышкыннарынга чедирип турар.
  «Чоокта чаа күрүне албан черин өг-бүле уязы кылып алган, бир хайгаарал албан чериниң удуртукчузун ажылдан үндүрдүм. Ол эш, штатта 10 ажылчын олуттарның чартыында, бодунуң дөргүл-төрелдерин ажылдып алган. Бо бир дугаар эвес таварылга-дыр. Шак ындыг хевирлиг чылдагаан-биле сөөлгү үш чылда элээн каш сайыттар-биле байырлаштым» -деп, чазак даргазы чидиг айтырыгны чугаалаан. 
 Күрүне албанынче ажылга киирерде, өг-бүле кежигүннерин, таныш-көрүштерин алырын кызыгаарлаарының талазы-биле Россияның күштүг болуп турар хоойлужудулгазын шыңгыы сагыырын Тываның Баштыңы негээн. 
 «Мындыг системаны тургузары — хөй талалыг сорулга, ону дарый шиитпирлээри болдунмас, ынчалза-даа үндезин болур нормативтиг документилерниң төлевилелин кадр албаны, бир айдан орайтатпайн, меңээ киирер ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Ындыг четпестерни болдурбазының аргалары бар, чүгле олар ажылдавайн турар деп, ол санаан. 
 Курлавырда кижилер-биле ажылдап, кандидаттар аразынга ажык конкурсту чорудуп, томуйлаарының дужаалынга атты салгыжеге - кадрларны хевирлеп тургузар ажыл-чорудулганы контрольга алган турар ужурлуг, кадрлар албанының кошкак ажылының түңнели-дир. «Бо планда, сайыт эвес, а кадрлар албаны шилилгени чорудар ужурлуг. Бир эвес штатче конкурс чокка кым-бир кижини хүлээп алган болза, административтиг чурум езугаар харыылаар ийикпе азы ажылдан үнер ужурлуг» - деп чазак даргазы санап турар.
 Ооң чижээ, Шолбан Кара-оолдуң боду кииргени, дээди өөредилге черлерин «кызыл» диплом-биле доосканнарның артык эргезиниң дугайында дүрүм. Аныяк курлавырларны четчелээринге шөлчүгеш болур Аныяктар чазаан тургузарын Тываның Баштыңы саналдаан турган. Ол бүгүнү автоматчыткан чурумга ажылдадып, кижиден хамаарылганы эвээжедип, чамдык чүүлдерни эде көрүп, чамдыктарындан ойталап, чаңгыс механизм кылдыр каттыштырары чугула. 
 Бөдүүн күрүне ажылдакчызындан эгелээш сайытка чедир ажыл-чорудулгазының шынарынга тодаргай үнелекчини ажылдап кылбааны дээш, Тываның экономика яамызын шүгүмчүлээн. Күрүне ажылдакчызы-биле чарганы керээде көргүзүглерни киирген-даа болза, херек кырында ол түңнел чок. Шак ындыг байдал эрге-чагырга органнарында тургустунган хөй-ниити чөвүлелдеринде база бар. 
  «Дүүн, кожуун чагыргазында тургустунган чөвүлел кежигүнү, бир көдээ башкы-биле чугаалаштым. Силерниң кожуун чагырыкчызының ажылын канчаар үнелээр силер деп айтырарымга, орган ООҢ чанында болганывыста, кандыг демдек салыр бис, деп харыылады. «ООҢ» чанында чөвүлел анаа-ла ындыг, ажылдавас чер болган. Ынчап кээрге, оларның бүрүн эргелерин калбартып, өскертири чугула» - деп, республиканың баштыңы бодалы-биле үлешкен. 
  Шолбан Кара-оол мынча деп демдеглээн: «Кадрлар курлавырын, социал лифтилерни хевирлеп, ажык механизмни тургузары – кол сорулга ол. Ол талазы-биле эрге-чагырга, хөй-ниити тургузуглары, профессионал ниитилежилгелер ажылдаар ужурлуг. Олар ол ажыл-чорудулганың дең эргелиг киржикчилери болур ужурлуг. Хостуг олут тыпты бээр болза-ла, ажык конкурсту чарлап, кадрлар курлавырын көөр. Конкурс эрттирбээн болза - сагындырыг, курлавыр-биле эрттирбээн болза - сагындырыг. Система дугайында чугаалап тур мен. Дээди албан-дужаалдыг кижи дээрге-ле, чоннуң мурнунга харыысалгалыг кижи-дир, а артканнары – анаа-ла ындыг. Ол негелделерни үш чыл бурунгаар Күрүне Чөвүлелинге, парламентиге ийи чыл бурунгаар – кадрлар шилилгезиниң айтырыгларының талазы-биле кыйгырыымга айыткан мен.Төрел-дөргүл, таныш-көрүш тыртар чорукту мээң хууда демиселим-биле эвес, ажылдап кылган система-биле чайладыр херек. Кадрларны чөптүг болгаш ажык-чарлыг хуваары — эрге-чагырганың принципиалдыг айтырыы-дыр». 
 Чөвүлел хуралында адырларда кадрларның чидиг айтырыын чугаалашкан. Сөс алганнар кадрлар ажылынга дээштиг өскерилгелерни киирерин, нормативтиг баазаны чаартырын чугаалаан. Шолбан Кара-оол ол талазы-биле ажылды удуртурун бодунуң оралакчызы – чазак аппарадының удуртукчузу Анатолий Дамба-Хууракка дааскан.

Возврат к списку