Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаңгыс аай хүлээп алыышкын хүнүнде Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган

Чаңгыс аай хүлээп алыышкын хүнүнде Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган 02.12.2015
 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди совединиң кежигүнү, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, партияның даргазы Д.А.Медведевтиң регионда хүлээп алыышкын черинге, хамаатылар-биле боду ужурашкан. Партияның үндезилеттингенинге тураскаадып, чылдың-на декабрь 1-де акцияны эрттирип турар. Бо удаада чаңгыс демнигжилерниң эрттиргени акция хүнүнде, республиканың баштыңындан аңгыда, чурттуң болгаш республика органнарында аңгы-аңгы албан-дужаалдарны ээлеп турар партийжилар – Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, сенаторлар Оксана Белоконь биле Мерген Ооржак, Дээди Хуралдың спикери Каң-оол Даваа, республика чазааның удуртукчулары, муниципалитеттерниң баштыңнары киришкен. 
 «Чаңгыс демниг Россияның» лидериниң хөй-ниити хүлээп алыышкынының партияның регион салбырлары республиканың чурттакчылары-биле ужуражылгаларны Тываның 19 муниципалитеттеринге база организастаан. Регионда хүлээп алыышкын черлеринге немей 120 шөлдерни тургузуп, эрге-чагырганың төлээлеринге күзелдиг кижи бүрүзү дүвүрелдиг айтырыы-биле кирер арганы берген. 
  Республика баштыңынга Кызылдан, хөй чыл стажтыг логопед башкы, чугаа-домак эдип сайзырадырының тыва дылда элээн каш ажылдарның автору Алефтина Байдосовна Ондар чүгле бодунга хамаарышпас айтырыы-биле келген. Чугаа-үн сайзыралында аңгы-аңгы четпес чүүлдүг уругларны, чартыктаан аарыг кижилерни эмнээринге ооң методиктиг номнары дыка ажыктыг деп, специалистер санап турар. Ол номун үндүреринге республиканың өөредилге болгаш эртем яамызындан дуза дилээрге, саң-хөө чок дээш, ойталаан. 
 Хөй санныг кижилерге арга-сүме бериксээн башкы ара соксавайн, чээли алгаш, ажылын парладып үндүрген. Методиктиг номун тарадырынга деткимчени көргүзерин республика баштыңындан дилээн. Шолбан Кара-оол хамааты туружу дээш башкыга өөрүп четтиргенин илереткен. Бодунуң мергежилиниң ындыг суртаалчызын, кижилерге херектиг номну үндүрген башкыны чогуур яамы деткиир ужурлуг, деп чазак даргазы айыткан. Алефтина Ондарга номну тарадырынга яамы дузалажырын Тываның Баштыңы онааган. 
 Кызыл-Мажалыктан 300 хире км-ни эртип чорааш, «ЧР»-ниң Хөй-ниити хүлээп алыышкынынга Шолбан Кара-оол-биле чаа школа тудуунуң айтырыын чугаалажыр дээш, Валентина Кенденовна Монгуш келген. Чаа школа тудуунуң төлевилел шиитпиринге өскерилгелерни киирер дугайында школа башкыларының коллективтиг дилээн ол дамчыткан. Башкылар школаның чылыг четкизин өске объектини чылыдып турар котельнаяга кожар дээнинге чөпшээрешпейн турар. Школа удуртулгазының болгаш башкыларның бодалы-биле алырга, чаа школага бодунуң котельнаязы турар ужурлуг.
 Чылыг энергиязының биче хемчээлдиг дөстерин эвээжедир сорулгалыг территорияларның комплектиг тудуунуң концепциязы-биле, школа коллективиниң күзели дүүшпейн турарын Тываның Баштыңы чугаалаан. Ол чүгле бюджет акша-хөреңгизин камнаары эвес, а элээн каш өске, кол – экологияга хора чедирилгезин эвээжедиринден эгелээш, чылыг хандырылга схемазын төпчүдеринге чедир айтырыглар-дыр. Ындыг болзажок, башкының, көдээ школаже чылыг трассазын «шөйе тырттары» - чогумчалыг арга ол эвес-тир дээнинге, чазак даргазы чөпшээрешкен. Шолбан Кара-оол республиканың тудуг яамызынга школаның сүмелээни аңгы котельная тудар саналын ол черинге өөренип көөр даалганы берген. Бир эвес чылыгның автономнуг дөзүн тудары чугула деп бадыткаттынар болза, шупту чоок чыдары микрорайоннуң чаагайжыдылгазын өөренип, хөй хереглекчилерни хаара тудар кылдыр тударын сүмелээн.

Возврат к списку