Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тудуг сметазында күш-ажылдың болгаш материалдарның өртээн улгаттырганынга хамаарыштыр хыналдалар эгелээр

Тывада тудуг сметазында күш-ажылдың болгаш материалдарның өртээн улгаттырганынга хамаарыштыр хыналдалар эгелээр 25.11.2015
 Тываның Чазаа республика бюджединден акшаландырып турар инвестиция төлевилелдериниң сметаларының шынныын албан хынаар. Саң-хөө хыналдазының сорулгазы – күш-ажыл болгаш тудуг материалдарынга чарыгдалдарны тудугжуларның үндезин чокка өстүрерин болдурбазы, күрүне чагыгларын күүседип тура, тус черниң чиг эдин болгаш курлавырларын ажыглааны дээш деткимчени бээри. Ынчангаш бюджет салыышкыннарын ажыглап турар инвестиция төлевилелдериниң смета санаашкыннарын хынаар чурумну бадылаан. 
 Күрүне чагыының акша-хөреңгизи-биле туттунуп турар объектилерниң өртээниң аарынга чаңгыс эвес удаа таарзынмаанын чугаалап келген республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, Тываның Тудуг яамызы ук документини белеткээн. Ында кирген нормаларда сметаның шынныын хынаарынга чугула документилерниң даңзызын, ону дужаарының чурумун, экспертизаны чорударының болгаш түңнелди бээриниң хуусааларын айыткан. Аудит чорудар бүрүн эргелиг организация - «Күрүнениң тудуг экспертизазын башкарары» (Күртудугэкспертиза) күрүнениң автономнуг албан чери болур.
 Документиде айытканы-биле смета төлевирин хынаарының чүүлү болза, төлевилелде көрдүнген санаашкыннарның федералдыг нормативтерге болгаш индекстерге, ажылдың күш-шыдал хемчээлдеринге, конструктивтиг, организас-технологтуг болгаш өске-даа шиитпирлерге дүүшкенин өөренип, үнелээри болур. Күртудугэкспертизазының хыналдазының түңнелдери-биле, хуу тудугжунуң бергени санаашкынының шынныының (азы шынга дүүшпезиниң) дугайында түңнел бижикти бээр. Ол информация электроннуг хевирде ажык кылдыр салган инвестиция төлевилелдериниң смета төлевириниң шынныының дугайында түңнелдерниң Реестринче кирер ужурлуг. 
 Хүлээп алдынган бо хемчег бюджет акша-хөреңгизин камнаарындан аңгыда, регион болгаш муниципалдыг чагыгның объектизинге сметаның шынныынга хыналда-биле түңнелди белеткээр болгаш бээриниң чорудуун чурумчудуп, ону чагып алыкчыга болгаш төлевилел организациязынга ажык болгаш көскү болдурар деп, ТР-ниң Тудуг яамызы демдеглеп турар.

Возврат к списку