Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Адалар хүнү-биле эр кижилерге төрел чонунга төлептиг бараан болурун күзээн

Тываның Баштыңы Адалар хүнү-биле  эр кижилерге төрел чонунга төлептиг бараан болурун күзээн 20.11.2015
 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Республикага Адалар хүнүн чүгле үшкү удаа демдеглеп тур бис. Бо байырлал езулуг эр кижи кандыг болурун билип алырынга, өг-бүлениң азы төрел бөлүктүң баштыңының, ооң чөленгиижиниң болгаш камгалалының овур-хевирин тургузуп турарларга бодунуң ханы хүндүткелин илередиринге дузалаар быра кылдыр бистиң амыдыралывыста тургустунган. Чаш уругну кижизидеринге иелерниң хүлээлгелеринден адаларның ролю херек кырында куду эвес. Ие кижиниң хүлээлгези — уругларга чаагай сеткилдиң болгаш эки мөзү-шынарның үндезинин хевирлээри, аданың херээ — оларны ат-алдар, төлептиг мөзү, чоргаарал, арын-нүүр, хүлээлге дээн ышкаш шынарларга кижизидери. 
 Шаг-төөгүден бээр бүгү чоннарга кайы-даа хире берге болза, ада кижи күштү, мерген угаанны, харыысалганы бодунга ап билирин көргүзүп келген. Ада кижиниң салым-хуузунда болгаш аажы-чаңында ындыг овур-хевирин көргүзүп чоруур муң-муң эр кижилерниң бистиң бичии республикавыста эвээш эвес болуп турарынга өөрүп тур мен. Оларның аразындан уругларын чааскаан азырап өстүрүп чоруурларны, амыдыралдың нарын байдалдарынга дүжүп бербээн кижилерни хөөредиг чокка маадырлар деп адап болур. Ындыг адаларның ачызында быжыг болгаш аас-кежиктиг өг-бүлелер бисте хөй, ындыглардан чурттуң чаагай чоруу тургустунар. Адаларның күш-ажылы төрээн республиканың болгаш чурттуң келир үезин коргуш чокка бүзүреп болур аныяк салгалды өстүрген. Бөгүнгү байырлал дээрге, төлептиг эр кижилерге четтиргени илередир, оларны чүгле сөс-биле эвес, ажыл-херек-биле деткиир чогумчалыг арга-дыр. 
 Бистиң республикада Адалар чөвүлели ол сорулгаларга тургустунган болгаш ажылдап турар, а харыысалгалыг адалдарны демдеглээриниң политиказын мурнады шиитпирлээр социал байдалдыг кылдыр көдүрген. Эр кижилерге ындыг деткимче, адаларның салым-чаяанынга бедик негелде аажок чугула болуп турар. 
 Адаларның байырлалы-биле, эргим өңнүктер! Эр кижилерниң шуптузунга төлептиг болгаш аас-кежиктиг ада болурун, быжыг кадыкшылды, ада-ие хүлээлгезин күүседип, төрел чонунга, бодунуң республиказынга болгаш бүгү чуртка төлептиг бараан болурун, кызыгаар чок шыдамык чорукту болгаш сагыш-сеткилиниң көдүрлүүшкүнүн күзеп тур мен. 
  Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку