Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң тиилекчилерин илереткен

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» губернатор төлевилелиниң тиилекчилерин илереткен 23.11.2015
 Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы С. К. Ондар баштаан чазак кежигүннери «Чангыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2015» төлевилелиниң делгелгезинге идепкейлиг киржип, чаа солун эгелээшкиннериниң түңнелдерин база катап эккеп делгээни дээш, кожуун чагыргаларынга өөрүп четттириишкинниң бижиктерин байырлыг байдалга тыпсып, тиилекчилерни хүндүлел бижиктер-биле демдеглеп шаңнаан. 
  Эйлиг-Хемниң ангор өшкүлериниң чөөгүнден аргаан кылыглары дээш «Кырлыг-Кара», Барыын-Хемчиктиң Аксы-Барлыктан «Тыва кулча» ХБ-ниң, Каа-Хем кожуундан Сизимден бойдустуң хайыразын болбаазырадып сатканы дээш, Кызыл хоорайдан «Вебмедиаресурсы» КХН-ниң удуртукчуларынга Хүндүлел бижиктерни тывыскан.
  ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде сайыдының бирги оралакчызы Э. Доржу күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырып, чурттакчы чонну ажылга хаара тударынга киржилгези дээш Хүндүлел бижиктерни Эрзинден Эртине Манзайга, Чөөн-Хемчиктен Нелля Сарыгларга, Бии-Хемден Аяс Тюлюшка тывыскан. 
 "Чаңгыс суур - чаңгыс бүдүрүлге-2015" губернатор төлевилелиниң «Ачы-дуза адырында тулган шынар» деп номинацияга Чаа-Хөл кожуундан «Ажыг суг» аржааны, «Муниципалдыг бренд» деп номинацияга Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Сайзырал» КХН-ниң ак чеми, «Чоннуң шилилгези» номинацияга Сүт-Хөлден «Алдыы-Ишкин» КБК, «Аъш-чем барааннар адырында шынарның тергиини» номинацияга Эрзин кожуундан «Бай-Хөл» КБК-ның удуртукчузу Э. Манзай, эттээн алгылары-биле «Барааннар адырында шынарның тергиини» номинацияга М.Кырлыг-Кара, «Улусчу ужур-чаңчылдарны кадагалааны дээш» номинацияга Б. Уваннайның «Тыва аян» мастерскаязы тергиидеп, тускай шаңналдарга тлептиг болганы ол. «Чылдың тулган барааны» деп үнелелди Танды кожундан «Оюн» ТФА-ның удуртукчузу Ч.Оюн алган. 
  А эң-не дээди үнелелди - «Шынарның национал марказы» бүгү-российжи премияны Танды кожууннуң сайгарлыкчызы В. Соянның «Бай-Хаак» агроүлетпүр холдингизи алган.
  Түңнелинде чүнү чугаалап болурул дээрге, Тываның эрге-чагыргазы биле чону дем-биле, акша-хөреңгини каттыштырып тургаш, төлевилелди херек кырында боттандырып шыдаан деп бөгүн бүзү¬релдии-биле чугаалап болур. Экономиктиг сорулгалардан аңгыда, чидиг социал айтырыгларны (эң ылаңгыя көдээге) шиитпирлээр арганы губернатор төлевилели берген. Төлевилелдиң деткимчезиниң ачызында чамдык кижилер боттарының ажыл-херээн ажыдып ап шыдааннар, а хууда ажыл-агыйлыг турган кижилер ону алгыдып, кылыр ажылдың хемчээлиниң улгатканы-биле холбаштыр ажыл тыппайн турган кижилерни ажылга хү¬лээп ап турарлар. «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели даштыкы чурттарның Россияга экономиктиг санкцияларын ажып эртер дээш төп эрге-чагырганың ап чорудар хемчеглеринге даянгаш, республика бодунуң курлавырларын дээштиг ажыглаарынга улуг рольду ойнап турарын демдеглээр апаар.

Возврат к списку