Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң санал-оналы, үнелели

Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң санал-оналы, үнелели 23.11.2015
 Ийи хүн үргүлчүлээн ярмаркадан хереглээн чүүлүн, кыжын чиир эът-чемин курлавырлап алыр дээш дыка хөй садып алыкчылар келген. Олардан ярмаркага хамаарыштыр санал-оналын үлештим. 
 Евгения Кечековна, сайгарлыкчы, Кызыл хоорай: - Бо төлевилелдиң ачызында тыва чаагай, амданныг, чигирзиг чемнер бүдүрер арганы боттандырып эгеледим. Кандыг-даа нация чонда боттарының национал чаагай чемнери бар болгай, а бисте тываларда база бар. Ону чүгле чогаадып, бир тускай көргүзер дээш, тыва далган, тараа, ааржы, өреме, чигир холуксаалыг, борбактаан конфеталарны хаптааш садарымга, чон дыка алыр-дыр. Куда-дойлар үезинде конфет-чигир орнунга национал чем кылдыр улус күзелдии-биле чагып, садып алыр. Ам Чаа чылга дээш дыка хөй чагыгны мында хүлээп ап олур мен. 
 Орлан Монгуш, Шекпээр суур, аныяк арат: - Өг-бүлем ишти Чодураа-биле малывысты малдавышаан, колдуунда белен кылдыр белеткээн, эъттен кылыгларны эккелдивис. Республика төвүнде эртип турар делгелге-садыглаашкыннарга доктаамал киржир боорувуска, бистиң продукциявыстың чаагай амданын чон эки билир болгаш, албан-биле сураглап чедип кээр. Бо удаада манчыларывыс баштайгы хүнде-ле арлы берди. Оон-даа хөйнү эккээривис кай деп, өг ишти-биле сүмележип олур бис. 
  Аржаана Иргит, Мөңгүн-Тайга кожуун: - Тывада хамаанчок, Россияда сурагжаан көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы Өшкү-Саар Аракчааевнаның ажыл-агыйының барааннары кезэде улуг хереглелде. Бо удаада сарлык малдың продукциязы – сүдүн, саржаан, чөкпээн улус дыка сонуургап садып ап турлар. Сарлык дүгүнден сыраан ширтек-дөжекти бирги хүнде-ле бир кижи шуптузун мөөңү-биле садып апарды.

Возврат к списку