Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың үндүрүг албанының 25 чылдааны-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген

Тываның Баштыңы республиканың үндүрүг албанының 25 чылдааны-биле ажылдакчыларынга байырны чедирген 18.11.2015
 Бүгү чуртта үндүрүг албанының ажылдакчылары ведомствонуң 25 чылдааны-биле байыр чедириишкинин ап турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың үндүрүг ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген: 
 - Эргим эштер! 
 Үндүрүг албанының ажылдакчызының хүнү - силерниң профессионал байырлалыңар-биле эң-не чылыг байыр чедириишкиннеримни хүлээп ап көрүңер. Үндүрүглер – ниитилелдиң саң-хөө болгаш социал турум чоруунуң үндезинин тургузуп, бюджетти хевирлеп, оон бюджет ажылдакчыларынга шалың төлевирин, пенсия болгаш социал пособиелерни төлеп, амыдырал-чуртталганың хүн бүрүдеги хүрээлелин тургузуп турар чуртталга бажыңнарын, оруктарны, коммуникация, социал болгаш өске-даа объектилерни тудуп, республиканың болгаш ооң чурттакчыларының чаагай чоруун хандырып турар. 
 Тываның экономиказы доктаамал сайзырап, а сайгарлыкчы чорук идепкейлиг өзүп турарында силерниң албанның, силерниң кижи бүрүзүнүң ачы-хавыяазы бар. Маңаа инспекторларның боттарының дорт хүлээлгелерин ак сеткилдиг күүседип турарындан аңгыда, силерниң чедиишкиннериңерниң кол чажыдын айтыр апаар. Үндүрүг албаны 25 чылдың дургузунда инспекторларның ак сеткилдиг ажылында төлевирлер чыыр, албадаашкын-биле дөмей ажыл-чорудулгадан эгелээш, бизнестиң, улуг-даа, эң бичиизинге-даа езулуг партнер болурунга чедир чоорту хөгжүлделиг орукту эрткен.
 Бизнести үстеп сүрбейн, а үндүрүг төлевириниң чажыттарын сайгарлыкчыларга чогумчалыг тайылбырлап, берге байдалдарындан үнериниң аргаларын билдилиг айтып бээр кады ажылдажылганың ачызында, бизнес-биле холбажыры кижилерге анаа-ла, харын-даа сонуурганчыг ажыл-херек апарган. Ооң салдарындан Тываның сайгарлыкчылары сөөлгү каш чылда эвээш дизе, сан талазы-биле ийи катап, а шынар талазы-биле каш катап көвүдээн. Республиканың бодунуң орулгаларының өзүлдезиниң шапкынын элээн таарымчалыг регионнар безин адааргап болур – чылда 10 азы оон хөй хуу өскени аңаа бадыткал. 
 Хүн бүрүнүң ажылынга ийи аңгы утка-шынарлыг ажылды деңге чорудары амыр эвес дээрзин дыка эки билип тур мен. Бир талазында, үндүрүг хоойлузунуң үжүүн база хөөнүн хажыт чокка күүседир апаар. Өске талазында, улуг күжениишкинниң өртээ-биле тургускан «өзүлде точкаларының» чаңгызынга-даа хора чедирбес дээш, клиентилеринге кичээнгейлиг болгаш оваарымчалыг болур ужурлуг төрээн республиказының тускайлаңын өөренип көрбес арга чок. Ындыг болзажок боттуг бүдүрүлгелерни, немелде ажылчын олуттарны тургузуп, чурттакчы чонну боттары ажыл-биле хандыртынарынче угландырган кандыг-даа эгелээшкиннерни үнелээр чаа экономиктиг үе чадада бодунуң профессионал бышкан чоруун көргүскен силерниң коллективиңер, ылаңгыя бөгүн, ханы хүндүткелге төлептиг. 
 Тываның, Россияның база чурттакчы бүрүзүнүң чаагай чоруу дээш бо-ла туружуңар, төлептиг албан хүлээлгеңер, угаанныг ажылыңарга сеткилим ханызындан өөрүп четтирдим. Үндүрүг албанының шупту ажылдакчыларынга база хоочуннарынга байырлалы-биле байырны база катап чедирдим. Силерге быжыг кадыкшылды, хууда чуртталгаңарга аас-кежикти болгаш чаагай чорукту, сорулгаларыңар боттанырын сеткилимден күзедим!

Возврат к списку