Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы математикага салым-чаяанныг уругларны шилиириниң системазын тургузуп турар

Тыва Республиканың Баштыңы математикага салым-чаяанныг уругларны шилиириниң системазын тургузуп турар 27.10.2015
 «Математикага салым-чаяанныг уругларны шилиириниң системазын тургузуп тур бис. Оларны техниктиг мергежилдерже өөренип киреринге белеткээр бис. Ол сорулгага Күрүне лицейиниң директору Т.О. Санчааның баштааны эксперт бөлүүн тургузарының дугайында айтыышкын үндүрдүм. Чаа технологияларның инженерлеринге болгаш специалистеринге өөредири-биле салым-чаяанныг уругларны дилеп тывар херек» – деп, Шолбан Кара-оол Вконтактыга бижээн. 
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң санап турары-биле алырга, эксперт бөлүү школачыларның аразында математикага салым-чаяанныг уругларны дилеп тывар болгаш техниктиг дээди өөредилге черлериниң шылгалдаларын дужаап шыдаар деңнелге чедир оларны белеткээр. 
 Тываның ат-алдарлыг школаларының бирээзи деп санаттынар республиканың күрүне лицейиниң директору Татьяна Санчаа — салым-чаяанныг уруглар-биле ажылдаарынга улуг дуржулгалдыг башкы. Башкыларның сентябрьда Тываның Баштыңы-биле ужуражылгазының үезинде школачыларның мергежил шилип алырының талазы-биле ажылда болгаш ЕГЭ-ни организастаарында четпестерни ол айтып турган, Ук четпестер техниктиг дээди өөредилге черлеринче кирер арганы Тываның доозукчуларынга бербейн турар, а ол мергежилдер регионнуң инвестиция төлевилелдерин күүседиринге эргежок чугула. 
 Чижээ, математикага ЕГЭ-ниң үндезин билиглер азы мергежил аайы-биле деңнелин шилип алырының дугайында чугаа болган. Школачыларның хөй кезии ону үндезин билиглер шилип ап турары билдинген, ону чиигеткен болгай. Ортумак эртеминиң дугайында аттестат алырынга ол четчир. Ынчалза-даа инженер мергежилге өөрениринге математика кирериниң экзаменнериниң даңзызында кирип турар. 
 Физика-математика талазы-биле салым-чаяанныг уруглар республикада эвээш эвес. ЕГЭ дужаап турар үеде оларның чүгле ийи-чаңгызы мергежил деңнелин шилип ап турарлар. Артканнары мергежил деңнелин шилип албайн, техниктиг дээди өөредилге черинче кирер аргазын чидирип турарлар, ооң уламындан ынаар кирип алганнарның саны аажок эвээш.
 Эксперт бөлүүнүң сорулгазы — математикага салым-чаяанныг уругларны чүгле дилеп тывары эвес, оларны ЕГЭ дужаарынга белеткээри. Маңаа уругларның боттары-биле-даа, оларның ада-иелери-биле-даа ажылдаары,техниктиг мергежилдиң ажык-дузазын оларга тайылбырлаары чугула болуп турар.

Возврат к списку