Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары «Россияда ажыл» хостуг ажылчын олуттарның чаңгыс аай баазазының дузазы-биле ажылды дилеп болур

Тываның чурттакчылары «Россияда ажыл» хостуг ажылчын олуттарның чаңгыс аай баазазының дузазы-биле ажылды дилеп болур 20.10.2015
 РФ-тиң Күш-ажыл яамызының тургусканы «Россияда ажыл» информастыг курлавырның дузазы-биле, 2015 чылдан эгелеп ажылга тургустунуп алыксаан кижи бүрүзү, бажыңындан үнмейн, ажылды тып алыр аргалыг апарган. Ында РФ-тиң регионнарында бар, Тывада база, хостуг ажылчын олуттарның дугайында шупту дыңнадыгларны киирген. Интернет четкизинде www.trudvsem.ru сайтыдан хереглелде специалистерниң дугайында хүн бүрүде чаартынып турар дыңнадыгларны халас көрүп болур. Хостуг ажылчын олуттарны дилээрде, сайтыже киргеш, бүрүткедип алыр. База ол ышкаш ажыл берикчилери хереглеп турар ажылдакчыларын боттары дилеп, шилип алыр аргалыг. 
 Сервис бо чылдың июльда ажыглалче киргенин Тываның Күш-ажыл яамызы дыңнаткан. Амдыызында ол чүгле тест чурумунда ажылдап турар, а система бүрүнү-биле ноябрьда ажыглаттынар. Ындыг болзажок портал ам безин хостуг ажылчын олуттар дугайында шын болгаш эң-не сөөлгү медээлерни берип турар, ынчангаш ажыл берикчизи-биле ол-ла дораан дорт харылзажыр арга бар. Ажыл дилекчилери чүгле чурттап турар черинден эвес, а сонуургаан регионундан ажылды тып ап болур. Портал чүгле хостуг олуттарны айтып бээр эвес, чаа ажылдаар черинге чедир көжүп чоруур апарза кандыг дузаны – чурттаар чер-биле хандырылга, уруглар садының, өртектерниң дугайында медээлерни бээр. 
 Чонну ажылга хаара тудар төптерниң ажылдакчылары порталда парлаттынган хостуг ажылчын олуттар дугайында дыңнадыгларның шынныын болгаш чугулазын ылап анализтеп, хынап турар. Ону боттандырары-биле, бо чылдан төптерниң ажылдакчыларының ажылынга үнелелдиң тускай көргүзүүн – «Россияда ажыл» порталче хостуг ажылчын олуттар дугайында медээлерни шынарлыг долдурарын киирген. 
  Амгы үеде бүгү чуртта 1,5 млн. ажыг хостуг ажылчын олуттар дугайында медээ порталда салдынган. Сервисти компьютер ажыглакчылары база чонну ажылга хаара тудар төптерниң медээ черлери ажыглап болур.

Возврат к списку