Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Тываның Баштыңының грантызы-биле амгы үениң фитнес төвүн ажыткан

Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Тываның Баштыңының грантызы-биле амгы үениң фитнес төвүн ажыткан 20.10.2015
Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалтай суурда амгы үениң фитнес төвүн ажыткан. Ол бодалды хуу сайгарлыкчы Хеймерек Сандак үш чыл тургузуп келген. Садыг-саарылга-биле холбашкан ажылдыг сайгарлыкчы бо удаада спортчу угланыышкынныг бизнести калбартырын шиитпирлеп, 2013 чылда бодунуң 1,5 млн. рубль акша-хөреңгизи-биле тудугну эгелээн. Бо чылдың майда Хеймерек Сандак республиканың Баштыңының хүлээп алыышкынынга бижидип алгаш, бодунуң бодалын чугаалаан: 
  «Тес-Хем кожуунга амгы үениң фитнес төвүн ажыдар күзелимни үлежип, планымны шуптузун чугаалаарымга Шолбан Валерьевич дораан мени деткиди. Спортче, амыдыралдың кадык овур-хевиринче чонну хаара тудар деп, бистиң туружувус чаңгыс болду. Ынчангаш бот-боттарывыска билчиишкин дораан тургустунган... Волейбол, баскетбол, хоккей, чиик атлетика-биле хостуг үемни эрттиреринге ынак мен. Спортка ынак кижи бүрүзүнүң хей-аъды кезээде бедик, тиилелгелиг деп санаар мен». 
 Сайгарлыкчы экономиктиг талазындан санап кылган бизнес-планын республиканың экономика яамызының сайгарылгазынче киирген. Төлевилелдиң чонга херектиин тодарадыры-биле маркетинг анализин чоруткан, Самагалдай суурнуң чурттакчыларының 95 хуузу фитнес төвүн ажыдарынга «ийе» деп харыылаан. Бодунуң төлевилелин боттандырарынга Хеймерек Сандак биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдеринче угланган программа-биле республиканың Баштыңындан Грант кылдыр 960 муң рубль түңнүг саң-хөө деткимчезин алган. 
 Спортчу төптүң байырлыг ажыдыышкынынга дыка хөй чурттакчылар чыылган. Самагалтай суурнуң чурттакчызы Наталья Дугар-оол суурда ажыттынган чаа төп онзагай болуушкун болган, ам аныяктар болгаш улуг салгал аңаа доктаамал баар деп санап турар: «Сайгарлыкчы Хеймерек Бажааевич шимченгир болгаш чүнү-даа тоомча чокка артырбас кижи, бистиң кожууннуң хөй-ниити ажылының идепкейжизи, спортче кижилерни хаара тудуп, багай чаңчылдардан кезээде чарлырын кыйгырып чоруур. Эрткен чылын волейболга республика маргылдаазын эрттиргеш, бирги черни ээлээн командага боду 40 муң рубль акшаны тудускан. Республиканың Баштыңы ындыг ажыл-ишчи кижилерни деткип чорууру өөрүнчүг-дүр».
  Тываның Баштыңындан алган грант акшазы-биле херектиг спортчу дериг-херекселдерни: маңнаар орукчугаш, күш-дамыр тренажерлары, штангалар, теннис, бильярд столдары, шарлар, янзы-бүрү гантельдер болгаш өске-даа үүрмек спортчу инвентарьны сайгарлыкчы садып алган. Солуттунуп кеттинер өрээлдерде шкафтарны салган, көрүнчүктерни аскан.
 Самагалтайның 2 дугаар школазының 8-ки классчызы Санжи Хомушку фитнес төпке доктаамал кээр күзелдиг: «Бо тудугнуң чанындан хүннүң-не эрткеш, иштинче дыка кириксээр турдум. Мында шупту чүве дыка чараш-тыр: тренажерлар, маңнаар орукчугашка хүннүң-не келгеш, белеткенир мен. Теннис столун тургусканы эң-не онза-дыр».
 Тренажер биле фитнес залдарынга хары угда 20 ажыг кижи белеткенип болур. Ийи инструктор биле администратор - үш ажылчын олутту төп тургускан. «Библиотекавыста «60 хардан өрү назылыгларга» клуб ажылдап турар. Бистер хоочуннар фитнес залдың ажыттынарын эң-не манадывыс. Ам маңаа күш-ажылчы коллективтер шуптузу кээр боор. Кижи бүрүзүнге кадыкшыл херек болгай!» - деп, Тес-Хем кожууннуң хоочуннар-пенсионерлер эвилелиниң даргазы Марина Монгуш бодунуң бодалдары-биле үлешкен.

Возврат к списку