Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тудуг адырының хоочуну Иван Александрович Остапецтиң мөчээни-биле ханы кажыыдалын илереткен

Тываның Баштыңы тудуг адырының хоочуну Иван Александрович Остапецтиң мөчээни-биле ханы кажыыдалын илереткен 16.10.2015
 Москвада сургакчылап чоруп турар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың тудуг ажылының хоочуну Иван Александрович Остапецтиң мөчээни-биле ханы кажыыдалын төрел болгаш чоок кижилеринге илергейлээн.
 «Назы-хары улгаткыжеге чедир ажылдаан, бодунуң бүгү амыдыралын Тывага бараалгаткан тудуг адырының хүндүлүг хоочуну Иван Александрович Остапец бистен чарлып чоруткан. Ол 1933 чылда Украинага төрүттүнген. Салым-хуузунуң аайы-биле Тывага 1965 чылда келген, ол чугула объектилерни — телетөптү, Орбитаны, Чырыдыышкын бажыңын, Чазак Бажыңын, хөгжүм-шии театрын, «Мөңгүлек» аалчылар бажыңын, СЭКП обкомунуң немелде тудуун, №1 болгаш 2 поликлиникаларны, пединституттуң болгаш көдээ ажыл-агый техникумунуң ниити чуртталга бажыңнарын, уруглар садтарын болгаш чуртталга бажыңнарын туткан! Күш-ажылдың кижизи! Эки арга-сүмени база берип чораан! Республикага шынчы чорууңар дээш четтирдивис, Иван Александрович! Силерниң адыңар Тываның төөгүзүнде киир бижиттинген. Чер чөөк болзун. Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалды илереттим» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунга бижээн. 
  Иван Александрович Остапецти воскресеньеде, октябрь 18-те, орнукшудар. 
 Допчу намдары: 
 Остапец Иван Александрович Украин ССР-ниң Полтава облазының Велико-Богачан районнуң Матяшевка суурунга 1933 чылдың март 19-та төрүттүнген. Полтаваның көдээ ажыл-агый тудуунуң инженерлер институдун дооскан соонда, Иркутскиниң көдээ ажыл-агый эргелелиниң капитал тудуг килдизиниң кол инженери болуп 1957 чылда күш-ажылын эгелээн. Оон СУ-1 прорабтап, «Иркуттудуг» трестке улуг прорабтап, СМУ-1-ге база «Иркутскцелинстрой» тресттиң ПМК-232-ге кол инженерлеп ажылдаан.
  Остапец И. А 1965 чылдан «Тувинстрой» системазынга трестиң кол технологу кылдыр ажылдап эгелээн. 1966 чылдың майда «Кызылстрой» ТУ-нуң кол инженери, а ол-ла чылдың ноябрьда эргелелдиң начальниги болган. 1974 чылдан КПСС обкомунуң тудуг килдизиниң эргелекчизинге томуйлаткан. Партия органнарын эде тургусканы-биле 1988 чылдың сентябрьда ол ажылындан халажып, «Тувастрой» ТСО-нуң каттыжыышкынының начальнигинге соңгуткан. 1991 чылда кадыкшыл байдалы-биле албан-дужаалын хүлээткен. 1992 чылдың январьда СУ-48-тиң начальнигиниң оралакчызынга, оон кол инженеринге, 2008 чылдың марттан начальнигинге ажылдаан. 
 Удуртур ажылдарга ажылдап тургаш Кызыл хоорайда дыка объектилерни туттуруп, ажыглалга киирген: Телетөп, Орбита, Чырыдыышкын бажыңы, Чазак Бажыңы, Хөгжүм-шии театры, «Мөңгүлек» аалчылар бажыңы, КПСС обкому (немелде тудуг), №1 и 2 поликлиникалар, пединститут биле көдээ ажыл-агый техникумунуң ниитиниң чуртталга бажыңнары, шупту уруглар садтары болгаш школалар, чуртталга бажыңнары, 4 биле 5-ки микрорайоннар, Восток кварталының чамдыызы база өске-даа, 4 котельная, СПТУ-1, суг дамчыдылгазының, канализация база чырык хандырылгазының четкилери дээш оон-даа өске. 
  1974 чылдан 1988 чылга чедир КПСС обкомунуң тудуг килдизин эргелекчилээн. Кызыл хоорайга өске крайлар болгаш областарның шеф дузазының тудуг ажылдарын кураторлаан. Ажылдап келген чылдарында билиг-мергежили бедик специалист кылдыр бодун көргүзүп, коллективиниң болгаш тудугжуларның хүндүткелин чаалап алган. 
 Кызыл хоорай совединиң 2 дакпыр, Тыва АССР-ниң Дээди Cовединиң бешки чыыжының депутады, Улуг Хуралдың кежигүнү чораан. 1997 чылдан «Күш-ажылдың хоочуну», 2001 чылдан Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы хүндүлүг аттың эдилекчизи.  «Хүндүткелдиң демдээ» орден (1971 чыл), «Хүндүткелдиң демдээ» орден (1976). Тыва Республика ордени (2008), «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медаль (1970), Республики Тыва Республиканың «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» медаль (2004) – күрүне шаңналдарын алган. 2012 чылда «Россияның хүндүлүг тудyгжузу» атты аңаа тывыскан.

Возврат к списку