Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнү-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнү-биле байырны чедирген 09.10.2015
 Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хүндүлүг ажылдакчылары, адырның эргим хоочуннары!
 Профессионал байырлалыңар — Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер! Бо дээрге көдээниң ишчилеринге — малчыннарга, тараажыларга, фермерлерге, көдээ ажыл-агый организацияларының, болбаазырадылга бүдүрүлгелериниң специалистеринге, аграр эртемденнерге болгаш көдээниң бүгү чурттакчыларынга өөрүп четтириишкинниң сөстерин чугаалаар база бир барымдаа-дыр. Республиканың чурттакчылары кылымал эвес, чаа бүдүрген болгаш экология талазы-биле арыг аъш-чемни чип турары дээш республиканың чурттакчылары силерниң чиик эвес күш-ажылыңарны үнелээр. Чурттуң болгаш республиканың амыдыралының эң чугула адыры—аъш-чемниң айыыл чок чоруу силерден хамааржыр. Көдээ ишчиниң бурунгу ус-тывыш ажылын, чоннуң сагыш-сеткилин болгаш овур-хевирин тургузуп турар кайгамчык тыва культураны, бурунгу чаңчылдарны камгалап, байлакшыдып, аныяк салгалга дамчыдып турар силер. Бодуңарның ажыл-херектериңерге болгаш мергежилиңерге шынчы, төрээн чериңерге ынак болгаш ак сеткилдиг күш-ажылга хандыкшылдыг чорууңар ырак көдээниң овур-хевирин чаартып, хоорай чурттугларның безин чурттаксаары, бизнес тургузары, бажың-балгат тудары болгаш ажы-төлүн өстүрер чери көдээ апарган.
 Федералдыг болгаш республика эрге-чагыргаларының деткимчезинге даянып алгаш, силерниң ажыл-ишчи болгаш шевер холдарыңар элээн каш чылдар дургузунда көдээ ажыл-агыйны шапкын чаарткан. Көдээ ажыл-агый бараанының бүдүрүкчүлериниң элээн күчүлүг болгаш амгы үениң каттыжыышкыннарын мөөңнештирер байдалдарны тургускаш, үүрмек, орулгазы эвээш ажыл-агыйлардан адырылган бис. Олар чоокку үеде-ле көдээ ажыл-агыйның технологтуг кожуун — малчыннардан болгаш тараажылардан эгелээш болбаазырыдалга бүдүрүлгелеринге чедир каттыштырар аграр ажыл-чорудулганың өзээ апаар ужурлуг. «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелиниң дузазы-биле көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин көдүрер херекче суур бүрүзүн, эвээш чурттакчылыг-даа чер бүрүзүн хаара тудуп шыдаан бис. Ол төлевилел көдээниң он-он муң чурттакчыларынга сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже кирер арганы тывыскан. Ол күжениишкиннерниң түңнели каракка илдеңи-биле көстүп турар — республикада малдың баш саны 1,5 млн. четкен, фермер ажыл-агыйларның саны 1107 апарган, киир сөөртүп турар барааннарның орнун Тывага бүдүрген барааннар солуп турар, тус чер продукциязының ассортиментизи каш удаа калбарган, ооң шынары экижээн.  
 Бо дээрге ажылдың чүгле эгези-дир, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Көдээ ажыл-агыйны көдүрери-биле Чазактың эгелеп каан угланыышкыннарын араттарның боттарының, бөдүүн малчыннарның, андазын сөөрткен кижилерниң уламчылаарын негеп турары өөрүнчүг. «Тура дүшпес, темпини кошкатпас, чүгле бурунгаар!» -- деп олар чугаалап турлар. Чаартылгаларны болгаш технологтуг чаа бурунгаарлаашкыннарны бөдүүн ишчилер ынчаар билип, ажылдаар болгаш тургузар дээн оларның күзеп турары өөрүнчүг-дүр. Ынчангаш, профессионал байырлалдың хүнүнде силерге, эргим көдээ ишчилерге, алдынган бедик темпилерни кошкатпазын күзеп тур мен. Тываның чечектелиишкини дээш ажылыңарга чедиишкиннерни, даартагы хүнге чаа-чаа төлевилелдерни, силерниң ажыл-агыйларыңарга болгаш өг-бүлелериңерге чаагай чүүлдерни болгаш байлакшылды күзедим! 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку