Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Регионнарга дузаны федералдыг бюджет ам-даа көргүзер»

05.10.2015
 Делегейниң «Сочи-2015» инвестиция шуулганынга «Өзүлде ам-даа уламчылаар: Россияга стратегиялар» деп пленарлыг хуралга РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев чүве чугаалаан. 
 Ол хуралга Россияның регионнарының баштыңнары, РФ-тиң адырлар яамыларының, улуг-улуг компанияларның удуртукчулары киришкен. Ол хуралга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киришкен болгаш шуулганның баштайгы хүнүнде Тываның хөгжүлдезиниң дугайында айтырыгны РФ-тиң үлетпүр болгаш садыг сайыды Денис Мантуров-биле сайгарып чугаалашкан.
 Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев пленарлыг хуралга чүве чугаалап тургаш, амгы кризис чаа негелделерни тургузуп турар дээрзин айыткан. «Чугаа болза, делегей ажыл-агыйының дараазындагы он-он чылдарда сайзыралын тодарадыр экономиктиг болгаш социал байдалдарның дугайында болуп турар» — деп, ол демдеглээн.
 Сайзыраары-биле өскелеринге чедер дээн сорулгадан ойталаар ужурлуг дээрзин ол айыткан. «Амыдыралды чүгээртедир дээш оралдажыры эвээш. Ынчаар болза, шуут хожудап каар бис» — деп, Д. Медведев чугаа¬лаан. Чурт өскерилгелерден кортпас ужурлуг, ол харын-даа сайзыраарынга аргалар тургузар. «Кандыг аргаларыл дээрзин эки билип турар бис, амгы үеде эксперттер хаара туттунган, олар стратегия-2030 — деп Россияның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын тургузуп эгелээн, ол арганы долузу-биле ажыглаар ужурлуг бис» — деп, Россияның Чазааның Даргазы медеглээн.
 Россияның экономиказының өзүлдезинге чугула чүүл болза, даштыкы экономиктиг ыйыдыышкыннар турза-даа, экономиктиг хосталганың кызыгаарын калбартыры чугула деп ол айыткан. 2015 чылда регионнарга бюджет чээлилериниң хемчээлин улгаттырар дээрзин Дмитрий Медведев демдеглээн. «Регионнарның өрезин кызырары-биле аар өртектиг рынок чээлилериниң орнунга чиик өртектиг бюджет чээлилерин тыпсыр бис. Бо чылын ындыг чээлилерниң хемчээлин планнаттынганындан ийи катап хөйнү – 310 млрд.рубль чедир бээр бис». 
 Федералдыг бюджет моон соңгаар-даа регионнарга дузазын чедирерин уламчылаар. Ындыг турбуже орулгаларны ылаптыг хуваарын Чазак Даргазы сүмелээн. «Социал болгаш чуртталга программаларынга, инфраструктураны сайзырадырынга, биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдеринге болгаш ону деткииринге акша ыяап турар ужурлуг» — деп, Дмитрий Медведев демдеглээн. 
 Эртем, социал болгаш бүдүрүлге адырларынга ажылдаары-биле бир дугаар бүрүткеттирген хуу сайгарлыкчыларның үндүрүүнге ийи чылдың чапсарын тургузар эргени регионнарга тывыскан дээрзин ол айыткан. «Келир чылдан эгелеп регионнар федералдыг бюджетче шилчидер төлевирлерин болгаш үндүрүглерин индустриалдыг болгаш техниктиг парктарның инфраструктуразын тургузарынче шилчидер арга ажыл¬дап эгелээр» — деп, ол немээн. 
 Амгы үеде регионнар сайзыралының федералдыг тускай сорулгалыг программаларын инвестиция планнары-биле холбаштырарының талазы-биле айтырыгны шиитпирлеп турар дээрзин ол дыңнаткан.

Возврат к списку