Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның үлетпүр болгаш садыг сайыды Денис Мантуров-биле Тываның Баштыңы регионнуң хөгжүлдезин чугаалашкан

Россияның үлетпүр болгаш садыг сайыды Денис Мантуров-биле Тываның Баштыңы  регионнуң хөгжүлдезин чугаалашкан 03.10.2015
 "Сочи-2015" бүгү-делегей инвестиция форумунуң ажылы-биле, Россия Федерациязының үлетпүр болгаш садыг яамызы биле Тыва Республиканың Чазаа аразында, үлетпүр политиказының адырында болгаш садыглаашкын адырының политиказында кады ажыл-чорудулга дугайында керээни чарганнар. Федералдыг сайыт Денис Мантуров биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол документиге атты салганнар. 
 Регионнуң Баштыңы республиканың хөгжүлдезинге хамаарышкан элээн каш айтырыгларны ужуражылга үезинде чугаалаан. Пассажирлер аргыштырылгазынга автобустар болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга техника садып алырынга субсидия бээри-биле холбашкан айтырыгларны таныштырган. «Үлетпүрнү хөгжүдери болгаш ооң чижилгеге киржир аргазын улгаттырары» күрүне программазында «Автомобиль үлетпүрү» иштики программа-биле автобустар болгаш газ-биле ажылдаар коммунал техниказын садып алырынга субсидияларны берип турар. 
 «Тываның девискээринде суугаткан бойдустуң газын ажыглаар база ол одаар чүүл-биле ажылдап турар дериг-херекселдерни, ооң санында автогазозаправка станцияларын хандырар инфраструктураның чедир сайзыравааны-биле, амгы үеде газ хевирлиг одаар чүүл-биле ажылдап турар техниканы садып алыр чарыгдалдарга субсидия бээр талазы-биле хемчеглерни чорудары болдунмас» - деп Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Регионнуң удуртукчузу суугаткан углеводородтуг газ-биле ажылдаар техниканы садып алырынга субсидияны бээриниң чурумунга киирер арганы көөрүн дилээн. РФ-тиң үлетпүр болгаш садыг сайыды-биле ужуражылга үезинде Тываның Баштыңы Моолдуң кызыгаар аймактарынче арга-арыг болгаш дилдирген ыяш материалдарын үндүр садар арганы тыва сайгарлыкчыларга бээрин база чугаалашкан. Ол чүүл республиканың барыын талазында ыяш болбаазырадыр ажыл-чорудулганы калбартырынга болгаш ону боттандырып турар кижилерге турум орулгалыг ажылдап, хөгжүүрүнге дөгүм деп, Тываның Баштыңы бодап турарын чугаалаан. 
 Регионнуң удуртукчузу Чеди-Хөл кожууннуң девискээринде, ССРЭ дүшкен соонда хоозураан, «Тывакобальт» комбинаттың салым-чолун база таныштырган. 1991 чылда комбинат хагдынган, а артынчылары хөмдүнген чер участогу «Чер иштиниң курлавырлары» хоойлу-биле федералдыг өнчү кылдыр санаттынар. Хову-Аксының никель-кобальт рудазының чыдынын хөгжүдери чурттуң национал эрге-ажыктарынга, ол ышкаш Россияның Президентизиниң экономиктиг санкциялар үезинде импортту солуур бүдүрүлгелерни тургузар дугайында айтыыышкынынга бүрүнү-биле дүгжүп турар деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Шолбан Кара-оолдуң көдүрген айтырыгларын ийи тала бо чоокку үеде хандыр сайгарарын дугурушкан. Эге дээрезинде сайыт Денис Мантуровтуң сүмелээни-биле, республикаже специалистерин байдалды таныжар кылдыр чорудар деп шиитпирлээн.

Возврат к списку