Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Президент Владимир Путин КНО-га чиге, тодаргай, быжыг туружун көргүскен

Тываның Баштыңы: Президент Владимир Путин КНО-га чиге, тодаргай, быжыг туружун көргүскен 29.09.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Нью-Йоркка КНО-нуң Чиңгине Ассамблеязының 70-ги юбилейлиг сессиязының пленарлыг хуралында Россияның Президентизи Владимир Путинниң илеткелин, ынчаар тайылбырлаан. 
 КНО-нуң Чиңгине Ассамблеязы - Каттышкан Нациялар Организациязының кол хурал органы база чоннар аразында тайбыңны болгаш айыыл чок чорукту хандырар адырда кады ажылдажылга туружун сайгарып көрүп турар, деп Кремльдиң сайтызы демдеглээн. 
 «Чуртум дээш чоргаарланыр-дыр мен! КНО-нуң Чиңгине Ассамблеязының хуралынга Россияның баштыңы В.В. Путин чайынчалчак чүвени чугаалады. Россияның адрезинче халдаашкыннар турза-даа, чиге болгаш тодаргай туружун, хүндүткелин болгаш харын-даа эвилеңин ол көргүстү. Чугаалаан чүүлүнде эки талаже өскерилгени база утка-шынарлыг кады ажылдажылгага беленин илереткени онза хүндүткелди оттурган» - деп, российжи күрүнениң баштыңының чугаазынга хамаарыштыр Шолбан Кара-оол бодалын илереткен.
 Политажылдакчылар болгаш эксперттер хуралдың өзек чүүлүн Владимир Путинниң чугаазы тургускан деп демдеглээн. Россияның Президентизи Чоокку, Ортаакы Чөөн чүкче, Россияже, база бүгү делегейче ИГИЛ-ден үнүп турар тодаргай кыжаныгларны айыткан. КНО-нуң бүгү кежигүннериниң каттышкан ажыл-чорудуунуң дугайында резолюцияга даянып, бо хүнде чаа, кол кыжаныгга удур хөделир, «Ислам күрүнези»-биле демисежир калбак болгаш дээштиг коалицияны тургузарын чүгле Путин саналдаан.

Возврат к списку