Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Делегейниң дириг эртинезиниң үнелиг сөстери

Делегейниң дириг эртинезиниң үнелиг сөстери 12.04.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улустуң чогаалчызы болгаш эртемден, хамнаашкынны шинчилээр талазы-биле сураглыг ажылдарны бижээн, ол дээш аңаа тыва хамнарның президентизи атты бүгү назынында эдилээр кылдыр тывыскан Монгуш Кенин-Лопсанга 88 харлааны-биле байырны чедирген.
    Чазак Даргазы хоочунга ооң Кызылдың төвүнде, эрткен чүс чылдың эгезинде туткан казанаанга кээп ужурашкан болгаш Тываның эң улуг хоочуну-биле дыка үр чугаалашкан. Шолбан Кара-оол чогаалчыга белек кылдыр сураглыг журналист болгаш теле-башкарыкчы Сергей Брилевтуң «Ада-чурттуң ийиги дайынының билдинмес эвилелчилери» деп номун белекке берген болгаш 50 муң рубль дузаламчыны чедирген.
   Республиканың удуртукчузу биле хоочун чогаалчы ужуражылга үезинде республиканың сайзыралының бүгү талаларын сайгарганнар. Тываның Чазааның бөгүнде шиитпирлеп турар айтырыгларын—улуг-улуг инвестиция төлевилелдеринден эгелээш, ында демир-орук болгаш чылыдылга-электри станциязының тудуу, көдээде биче бизнести сайзырадырынга чедир сайгарып чугаалашкан. Республика амыдыралының дугайында медээлер-биле республика солуннарын дамчыштыр хоочун эки таныжып турар болган.
    Республика Баштыңының чоокта чаагы чедиишкини—федералдыг М-54 орукту Хандагайтыже угландырып шыдааны дээш Монгуш Борахович Чазак Даргазынга байыр чедирген болгаш төп болгаш барыын Тываны сайзырадырынга улуг салыышкынны киирер дээрзинге бүзүрелин илереткен.
   Республиканың экономиктиг көдүрлүүшкүнү чүгле күрүне бюджединиң дузазы-биле дүргедээр эвес, Тываже улуг-улуг компанияларны болгаш капиталды хаара тударындан база хамааржыр дээрзинге тыва хамнарның президентизи бүзүрелдиг. Ол херекке чедиишкиннерни Тываның удуртукчузунга күзеп турарын Монгуш Кенин-Лопсан мындыг сөстер-биле илереткен: «Бээр бай болгаш угаан-медерелдиг инвесторларны хөйнү-ле чалап көрүңер».
    Шолбан Кара-оолдуң командазы бо белен сорулганы чедиишкинниг шиитпирлеп турар деп, Кенин-Лопсан санап турар. Чамдык чүүлдер күш четтинмейн турары шын, ынчалза-даа социал-экономиктиг хөгжүлдениң келир үедеги угланыышкыны дүргедээр үе келир деп, эртемден санап турар.
    Тыва өг-бүлениң бурунгу чаагай чаңчылдарын катап тургузарының, салым-чаяанныг уругларны депшидериниң талазы-биле айтырыгларны канчаар шиитпирлеп болурунуң дугайында боданып, үнелиг саналды бээрин Шолбан Кара-оол Монгуш Кенин-Лоп-сандан дилээн. Бо дилегниң кол утказы — өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг кижиниң турары албан, ол эки кижизидилгени аал-оранынга чорудар болгай.
    Аңаа хамаарышкан күрүне программазын ажылдап кылыр күзелдиң барын республика Баштыңы демдеглээн. Чоокку үеде база ужуражып, ол айтырыг талазы-биле тодаргай чугаалажырын олар дугурушканнар.

Долаана Салчак.
Владимир Савиныхтың тырттырган чуруу.

Возврат к списку