Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазакта чаа чөвүлел тургустунган

Чазакта чаа чөвүлел тургустунган 12.04.2013
Республика девискээринге чогумчалыг инвестиция байдалын болгаш инвестиция ажыл-чорудулгазын боттандырарынга турум байдалдарны тургузарынга идиг бээр сорулга-биле Тываның Чазааның айтыышкынын езугаар регионга инвестиция байдалын экижидер талазы-биле чөвүлелди тургускан, ол доктаамал ажылдаар коллегиалдыг орган болур.
    Чөвүлелдиң ажыл-чорудулгазының кол-кол сорулгалары болгаш угланыышкыннары—инвестиция ажыл-чорудулгазын деткиириниң политиктиг, саң-хөө-экономиктиг, организастыг-эрге-хоойлу аргаларын хевирлеп тургузары, административтиг шаптараазыннарны чайладырының, чөпшээрел документилерин тыпсырының чорудулгаларын бөдүүнчүдериниң талазы-биле республиканың Чазаанче киирер саналдарын ажылдап кылыры болур. Чөвүлелдиң киирген сүмелери республикага инвестиция инфраструктуразын сайзырадырынга, чурттар аразының инвестиция ажыл-чорудулгазының талазы-биле кады ажылдажылгазынга идиг бээри, күрүнениң болгаш хуу черлерниң кады ажылдажылгазының аргаларын тыварынга деткимче болур.
   Чөвүлелдиң составынга республиканың чамдык яамыларының болгаш Дээди Хуралдың комитеттериниң удуртукчулары, Тываның девискээринде ажылдап турар улуг-улуг инвестиция компанияларының төлээлери, ооң иштинде «Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязы» КХН-ниң директору Руслан Байсаров кирип турар. Чөвүлелдиң даргазы—Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызынга республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Михаил Козлов томуйлаткан.
   Коллегиалдыг чаа органы тургусканының ужур-дузазын демдеглеп тура Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол мынча дээн:
— Бо чөвүлелди тургускан чорук «2011-2013 чылдарда инвестиция байдалын экижидери» республиканың тускай сорулгалыг программазының хемчеглери-биле сырый холбашкан. Чазактың доктаамал ажыл-чорудулгазының түңнелинде инвестицияның идепкейлиг чоруун, ылаңгыя     Ада-чурттуң-даа, даштыкының-даа улуг-улуг компанияларның талазындан ажыл-херекти камгалап арттырып шыдаан бис. Улуг-улуг чеди компанияның инвестицияларын катай санаарга, 2011 чылда 4,5 млрд. рубль четкен, 2011 чылдаазынга деңнээрге, 32 хуу өскен.
     Чиг эт болгаш культура күчүзү улуг Тыва Республика инвестицияга сонуургалдыг чорук талазы-биле Сибирьниң регионнарында көскү черни ээлеп турар дээрзин Шолбан Кара-оол улаштыр демдеглээн.

Возврат к списку