Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Семен Бочкаревтуң ыяш болбаазырадыр бизнес-төлевилели «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилели-биле күрүне деткимчезин алыр

Семен Бочкаревтуң ыяш болбаазырадыр бизнес-төлевилели «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилели-биле күрүне деткимчезин алыр 16.09.2015
 Тываның чазааның хуралынга Каа-Хем кожуунда 30 хире чыл ыяш болбаазырадып чоруур билдингир сайгарлыкчы Семен Бочкаревтуң бизнес-төлевилелин көрген. Амгы үеде бүдүрүлгеде 22 кижи ажылдап турар, сезоннуг ажылдар үезинде оларны саны 30 хире чеде бээр. «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелинден бодунуң акша салыышкыны-биле катай, ниитизи-биле 9,1 млн. рубльдиң төлевилелиниң 3,8 млн. рубль хемчээлдиг күрүне деткимчезинче ол кордап турар. Ол акша-хөреңгини Семен Бочкарев техника аймаан чаартырынче: ыяш сөөртүр машина, трактор, ыяш болбаазырадыр база чудук чондурар станоктар садып алыр планныг. Бизнести сайзыратканындан немелде 6 ажылчын олуттарны тургузар. Ыяш болбаазырадыр ооң бүдүрүлгезиниң ачы-дузазын, кайы-даа таланың дугурушканы-биле чиигелделиг кижилер база ажыглап турарын чугаалашкан.
 Семен Бочкаревтуң бизнес-төлевилелин ажык-чарлыг сайгарганының түңнелинде, ажыл-херээн улгаттырып алырынга 3,8 млн. рубльдиң күрүне деткимчезин бээр шиитпирни үндүрген. Күрүне деткимчезиниң кол негелдези кылдыр хамаатыларның чиигелделиг кезээн ыяш-биле хандырарынга киржирин айыткан. Экономика яамызы бизнес-төлевилелдерниң болгаш ындыг хевирлиг өске-даа төлевилелдерниң дээштииниң экономиктиг көргүзүглерин санаар ужурлуг деп, республика баштыңы демдеглээн: деткимче хевиринге бюджет акша-хөреңгизин кымга, кандыг сорулгага берип, түңнелинде чүнү алырывысты билген турар ужурлуг бис. Үелер эрткен соонда, бадылаттынган план болгаш график езугаар кайы хире чедиишкинниг ажылдап турарын, бюджеттен дашкаар фондуларже үндүрүглер, киирилделер шилчидилгезин хынаар. Бир эвес ол бүгү чок болза, дериг-херекселди дедир алгаш, өске хемчеглерни алыр. Ындыг хевирлиг чогуур пунктуларны керээлер болгаш дугуржулгаларга киир бижээн турар ужурлуг». 
 ТР-ниң Экономика, Тудуг яамыларынга Тес-Хем кожуун чагыргазы-биле кады чурттакчы чоннуң тодаргай кезээнге хууда чуртталга бажыңы тударынга чиигелделиг арга-арыг ыяжын тускайлаар программаны боттандырары-биле Шуурмак суурга ыяш белеткээр болгаш болбаазырадыр бүдүрүлгени тургузар аргазын сайгарып көөр даалганы берген.

Возврат к списку