Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның ИХЯ-зының кол инспектору-биле республиканың оруктарынга айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын сайгарган

Тываның Баштыңы Россияның ИХЯ-зының кол инспектору-биле республиканың оруктарынга айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын сайгарган 16.09.2015
 Тыва Республикада ИХЯ-ның ажыл-чорудулгазынга планныг хыналдалыг регионда келген Россияның ИХЯ-ның кол инспектору, полицияның генерал-майору Эдуард Соболь-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.  Республикага 18 хонуктуң дургузунда ажылдаары-биле Россияның ИХЯ-зының шупту департаментилеринден болгаш кол федералдыг яамыдан 32 ажылдакчы келгенин ол чугаалаан. 
 «ИХЯ аппарадының эргелеп-башкарылга ролюн база территориалдыг органнарның ажылын өөренип көөр бис. Ынчангаш Россияның сайыдынга чогуур справкаларны чыып, илеткелди кылыр бис. Ындыг болганда силерниң санал-оналыңарны, тыва полицияның ажылында шиитпирлээр айтырыгларны дыңнаксап тур бис. Оларны ажылывыска өөренип көөр бис» - деп Эдуард Соболь демдеглээн. База ол ышкаш регионнарда планныг хыналдаларны дөрт чылда бир катап чорудуп турарын, а Тывага сөөлгү инспектор хыналдазы 2007 чылда болганын айыткан.
 «Элээн регионнарда ындыг өре тургустунган. Мен Сибирь федералдыг округту үш дугаар чыл кураторлар тур мен. Планда удуртулганы солуур кандыг-даа чугаа чорбайн турар. Чугаа болза, ажылда четпестерни илередип, ону чайладырынга дузалаарының дугайында. Инспектор хыналдазының бир сорулгазы – практиктиг дуза көргүзери болур» - деп полицияның генерал-майору Эдуард Соболь чугаалаан. 
  Республикага ындыг кичээнгей база регион эрге-чагыргазының туружун дыңнаксаан күзели дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөрүп четтиргеш, Чазак биле ТР-ниң ИХЯ-зының тургустунган кады ажылдажылга чурумун Россияның ИХЯ-зының кол инспекторунга таныштырган. 
 «Албан ажылым аайы-биле идепкейлиг кады ажылдажылгалыг бис. Каттышкан хуралдар ИХЯ-ның удуртулгазының киржилгези-биле эртип турар. Ол талазы-биле сайыт Александр Федорович Лобанов дыңнангыр болгаш идепкейлиг кижи, регионнуң чидиг айтыгларын болгаш тускайлаңын билир. Понедельниктерде аппарат хуралдарынга эрткен неделяның байдалының дугайында ИХЯ-ның илеткели-биле таныжып турар бис. ИХЯ-ның төлээлери ведомстволар аразының дыка хөй комиссияларның кежигүннери. Чижээлээрге, орук айыыл чок чоруунуң.
 Бүгү деңнелдерде республикага ОПА-ның стационар постуларын тургузар айтырыгларны көдүрүп-ле турар бис. Олар эң кол оруктарывыска чугула херек. Чижээ, Тываның барыын талазынче база дедир найысылалче шупту транспорттуң эртер чери Элегес-Аксы-дыр. Аңаа шуушкан шупту машиналарны хайгаарап болур. Хакассиядан барыын талалап, республикаже кээр орукка Актың стационар постузу база турар ужурлуг. Ол ийи стационар постуларның дугайында Россияның иштики херектер сайыды Владимир Александрович Колокольцевке чугааларымга, билиишкин-биле хүлээп, деткиир болган. 
 Тыва Республиканың ИХЯ-зында иштики тургузуунда ол болгаш өске-даа күштерни таарыштыр үлээр бүрүн эрге бар, Москвадан аңаа-маңаа ОПА постуларын тургузарын таарыштырар ындыг туруш чогун, сайыт демдеглээн турган. Ындыг болзажок бо айтырыгны дыка хөй чылдар дургузунда шиитпирлеп чадап тур бис. Оруктарда байдал баксыраан, орук озал-ондаандан кижилерни чидирип турар бис. Ынчангаш Элегес-Аксы биле Акка стационар постуларны республика бюджеди-биле тудуп, дружинниктерни тургузар шиитпирни хүлээп алган бис. Тыва Республикада ИХЯ-дан хамаарылга чокка, орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле ажылды чорударын шиитпирлээн бис. Ол дугайында шуптузунга албан езузу-биле дыңнаткан мен. 
 Абакан-Кызыл угланыышкынында автомобиль болгаш чүък аргыжылгазы «М-54 Енисей» орук-биле база регион чергелиг Абаза-Ак оруу-биле чоруп турар, ол черлеп суррогаттыг спиртти хоойлуга чөрүштүр сөөртүп-даа турары магат чок. Ынчангаш ол черге, эрткен чылдарда дег, ОПА постуларын тургузары чугула. Тывага оода-ла ийи постуну ажылдадып алыр болза, дыка эки. Совет үеде ышкаш, чер болганынга постуларны тургузар дивейн тур мен. Республика бюджеди кызыгаарлаттынган-даа болза, оода кол угланыышкыннарга постуларны тургузары-биле тудугну эгелеп, ОПА-ның хондур-хүнзедир дежурныйлаарынга бээринге белен бис. Байдалды тодаргай анализтеп, шиитпирни үндүрерин силерден дилээр-дир мен. Ийи стационарлыг пост хоойлуга чөрүшкек элээн хөделиишкиннерге шыңгыы моондакты тургузуп шыдаар. ИХЯ-биле кады ажылдаар ужурлуг кол айтырыгларывыс ол» - деп, Шолбан Кара-оол демдгелээн. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада хоойлу-чурум камгалаар ажыл-чорудулга чедингир болурунга онза сонуургалдыын демдеглээн. Ооң бодалы-биле алырга, республика территориязының онзагайы-биле дүүштүр ол чоруттунар ужурлуг. «Силерден мынаар кол кичээнгейни углаарын чагып, дилеп тур мен. Чижээ, республика территориязында ажылдап турар штаб ажылдакчыларын, участоктуң бүрүн эргелиг төлээлерин, ОПА-ның ажылдакчыларын кызырарын болдурбазын. Чамдыктарда ындыг чүүлдер болу бээр чүве» - деп регион удуртукчузу чугаалаан. 
 Россияның ИХЯ-ның кол инспектору, полицияның генерал-майору полиции Эдуард Соболь айыткан шупту чидиг айтырыгларны өөренип көөрүн аазаан. А полицияның ажылдакчыларының штат санын эвээжедиринге хамаарыштыр, РФ-тиң иштики херектер сайыдының дужаалы езугаар эргелеп-башкарылга аппарадынга чорудуп болурун, территориалдыг органнарга кызырылда чорудуу-биле ажылдакчыларның санын эвээжедирин шуут хораанын дыңнаткан.

Возврат к списку