Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» - келир үеже баскан улуг болгаш чүткүлдүг төлевилел

Тываның Баштыңы: «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» - келир үеже баскан улуг болгаш чүткүлдүг төлевилел 15.09.2015
 Сентябрь 18-тен 21 хүннеринде Тываның найысылалынга «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» I бүгү-делегей аныяктар шуулганынга Моол, Кыдат, Япония, Индия, Армения, Кыргызтан, Казахстан, Узбекистан, Көрей Республика, Азербайджан болгаш Турменистандан база Россия Федерациязының 27 регионундан киржикчилер кээр. Тыва аныяктар аалчыларын уткууру-биле белеткенип турар. 
 Беш темалыг шөлчүгештерни аңгылаан: «Улуг хемчээлдиг азы регионнуң айыыл чок чоруу: ыйыдыышкыннар болгаш озалдыг чүүлдер», «Ногаан технологиялар», «Экономика болгаш сайгарлыкчы чорук: бизнестиң өзээ», «Культура, өөредилге, сагыш-сеткилдиң арыы», «Туризм болгаш девискээрлерге ылгавыр демдектерни тургузары». Ооң ажылынга российжи эксперттер, республиканың студентилери болгаш аныяк башкылар, даштыкы аныяктарның төлээлери кээп киржир. 
  «Россияның бот-тускайлаң регионнарының бирээзи, Азияның географтыг төвү - Тывага шуулганның эрттери ханы уткалыг – деп, регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. – Мында европейжи болгаш азийжи ылгавырны болгаш чаңгыс демниин чепсеглеттинмээн карак-биле безин көрүп болур. Бөгүн бөмбүрзекте тайбың болгаш бот-билчилге айтырыглары чугула черни ээлээн болгаш кижи бүрүзүн хөлзедип турар. Ынчангаш делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан болгаш Россияның дыка хөй регионнарындан элчиннер бистиң шуулганывыска келири анаа-ла таварылга эвес-тир. Культура айтырыындан эгелээш делегейниң айыыл чок чоруунга чедир, эң-не калбак адырларда болгаш янзы-бүрү угланыышкыннарда Европа биле Азияның бир деминче угланган улуг хемчээлдиг төлевилелдиң төлептиг эгези салдынары ол. 
 Улуг хемчээлдиг болгаш солун ажылдар манап турар. Инвестиция климады болгаш сайгарлыкчы чорук сайзыралы, эртемде, өөредилгеде, культурада кооперация-биле холбаалыг хөй талалыг айтырыгларны сайгарары, мурнакчы «ногаан» технологияларны база девискээрлерниң чедиишкинниг ылгавыр демдектерин киирер хемчеглерни кады боданыры планнаттынган. 
 Шуулганның программазында чугааларны чиге болдурбушаан, тодаргай шиитпирлерни болгаш санал-оналдарны үндүрери-биле шуут-ла «черже чоокшуладырын» кызыткан бис. Ынчангаш шуулганның кржикчилери-биле кады ажылдаарынче амыдыралда улуг арга-дуржулгалыг, чедиишкинниң чажыттарын билир болгаш дээштиг шиитпирлерни тыптар авторитеттиг эксперттерни, бодунуң херээниң езулуг башкыларын чаладывыс.  
 Шуулган ооң хей-аът киирикчилериниң болгаш организаторларының манаашкыннарын шуптузун шынзыдар дээрзинге бүзүрээр мен. Чогаадыкчы күжү, дөмейлешпес чорудуу болгаш угаан-бодалдың ужудукчу күжү-биле чалыы назын кайгамчык. А чаңгыс эвес, чүс чылда көдүрттүнүп келген евразийжи тема угаан-медерелдиң күчүлүг болгаш дидим халдаашкынын ам негеп турар». 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чалааны хүндүлүг аалчылар: РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгунуң, РФ-тиң өөредилге сайыды Дмитрий Ливановтуң, РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлэзи Николай Рогожкинниң кээрин манап турар.
 Шуулганның спикерлери болгаш экспертери кылдыр: Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү, «Даштыкы политиктиг шинчилелдер болгаш инициативалар институду» автономнуг коммерцияга хамаарышпас организацияның чиңгине директору Вероника Крашенинникова; ОГН-ниң күүсекчи директору Артем Манукян; «Россияның аныяктарының сайгарлыкчы чоруунга деткимче төвү» ФКБА директору Артем Давыдов; Федерация Чөвүлелиниң социал политика талазы-биле комитеттиң кежигүнү, Россияның алдарлыг спорт мастери, олимпий чемпиону, делегейниң алды дакпыр, Европаның ийи дакпыр чемпиону, делегей Кубогунуң тиилекчизи, Россияның каш дакпыр чемпиону, Россияның чиик атлетика федерациязының вице-президентизи Татьяна Лебедева; Орус Географтыг ниитилелдиң археология адырында Эртемденнер чөвүлелиниң кежигүнү болгаш эксперти Наталья Соловьева; Күрүне Думазының депутады, Информастыг политика, информация технологиялары болгаш харылзаа комитединиң кежигүнү Роман Чуйчкенко; Коллективтиг айыыл чок чорук дугайында керээни организастаар университет лигазының президентизи, Уралдыг күрүнениң экономиктиг университединиң ректору Михаил Федоров; РФ-тиң камгалал сайыдының чөвүлекчизи Андрей Ильницкий; «Ногаан Россия» фондунуң директору Константин Курченков; WORKLE-ниң үндезилекчизи Владимир Горбунов; тренер-консультант, корпоративтиг эргелеп-башкарылга адырында эксперт Виктор Горбунов; “Business+” тренинг төвүнүң тургузукчузу, эксперт, «Сен – сайгарлыкчы сен» федералдыг программаның куратору болгаш тренери Анна Шолина; Лобачевский аттыг ННКУ-нуң Даштыкы харылзаалар факультединиң делегей харылзаазының адырында бакалавр; Экономиканың дээди школазының менеджмент факультединиң магистри (венчур менеджментизи кафедра), LOCO студияның, урбанчы чогаадыкчы кады ажылдажылга, дизайнерлер, копирайтерлер удуртукчузу, хоорайның өг-бүле фестивальдарының организатору Екатерина Мамаева болгаш өскелер-даа.

Возврат к списку