Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Виктор Ан: Тывага дыка таарзындым – оожум, чылыг, харын-даа изиг, чараш-дыр

Виктор Ан: Тывага дыка таарзындым – оожум, чылыг, харын-даа изиг, чараш-дыр 12.09.2015
 Кызыл хоорайның тургустунганындан бээр 101 чыл болганын демдеглээн байырлалда ЦСКА-Тыва спорт школазын ажыткан уттундурбас езулалдың соонда Шолбан Кара-оол база олимпий чемпионнары республиканың МИЧ-териниң журналистеринге бодалдары-биле үлешкен. 
Шорт-трекке алды дакпыр олимпий чемпиону Виктор Ан: 
«Хоорай хүнүн демдеглээн байырлалда, спорт школазының ажыдыышкынында келгенимге дыка өөрүп тур мен. Аныяк спортчуларга чедиишкиннерни күзеп, түңнелдерни чедип алырда, улуг күш-ажыл негеттинер дээрзин утпазын чагыксадым. Тывага дыка таарзындым – оожум, чылыг, харын-даа изиг, чараш-дыр». 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол:
 «Российжи болгаш делегей спортунуң билдингир сылдыстары, мындыг кайгамчык маадырларның чанынга турар дыка аас-кежиктиг-дир мен. «ЦСКА–Тыва» олимпийжи курлавырның комплекстиг тускайлаттынган элээди уруглар школазының ажыл-чорудулгазының эгезин ажыдары-биле Тывага оларның чедип келгени - шуптувуска онза өөрүшкү-дүр. Кайгамчык күштүг старт бердинген. Ам чүгле бистен, бистиң оолдарывыстан, бистиң тренерлеривистен, күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези дээш харыылап турар кижилерден хамааржыр. Кажан мындыг чемпионнар бо хире деткимчени берип турда, Тывадан олимпийжи чемпионнар албан үнеринге бүзүрээр мен!».  
 Российжи гимнаст, олимпий чемпиону Алия Мустафина:
 «ЦСКА-ның спортчу школазынга өстүрген олимпийжи чемпионнар Тывага көстүп кээринге бүзүрээр бис. Кижиниң күзели болгаш чүткүлүнден шупту чүүлдер хамааржыр». 
 ЦСКА-ның улуг тренери, бобслейге олимпий чемпиону Александр Зубков: 
 «Бодунуң чуртунуң тугун тудары – онза хүндүткел. Кажан Сочиге Олимпиада ажыдыышкынында мени тук тудар кылыр шилип алырга, чурттуң шупту спортчу элитазы соомдан чоруп олурарынга дыка чоргаарланган мен. Төрээн чуртунга ынак болуп, ол дээш киржип, тиилелгени чедип алыры – спортчу кижиге оон артык чүнү күзээр боор. Ынчангаш аныяк спортчулар спортчу болгаш сагыш-сеткил акы-дуңмалышкы чоруунга каттыжарын күзээр-дир мен». 
  Российжи биатлонист, олимпий чемпиону Светлана Ишмуратова: 
 «Тываның эң кол байлаа – ооң кижилери. Тывага баштайгы минуталарымда-ла чоннуң хүндүлээчелин эскердим: тыва езу-биле ак сүттүг шайлыг, орус езу-биле каравай хлебтиг... Спорт-биле өңнүк уругларның силерде дыка хөйүнге, ЦСКА клувунуң Тывада ажыттынып турарынга, республикада спорттуң хөгжүлдезинге боттарывыстың үлүүвүстү кииргенивиске, дыка өөрүп тур мен. Бистиң клубтуң төлээлери кайда-даа бар, Тыва ооң хажыызынга артпас ужурлуг». 
  Ча адарынга олимпий чемпиону Альбина Логинова: 
«Биске көргүскен чылыг хүлээп алыышкынны кайгап ханмадым. Кызылга турган үевисте Тываның, ооң төөгүзүнүң, культуразының дугайында дыка хөйнү билип алдывыс, шуут кайгамчыктыг чүүлдер! «ЦСКА–Тыва» школазынга чечектелиишкинни, спорттуң чаа хевирлери немежирин, тергиин чедиишкиннерни база олимпийжи чемпионнарны албан күзээр-дир мен». 
 РФ-тиң Камгалал яамызының «Армияның төп спортчу клуву» ФАА-ның начальниги Михаил Барышев:
  «Тыва спортчу езу-чаңчылдары-биле бай дээрзин, Россия Федерациязының чыынды командаларында спортчу киржикчилериниң саны-биле херечилеп турар. Сөөлгү бир чижек – дзюдога Россия чемпионадынга тыва спортчулар мөңгүн болгаш хүлер 4 медальды чаалап алган. Бөгүн Тывада спорт хөгжүп турар, аныяктар хөйү-биле хаара туттунган, ЦСКА-ның кол сорулгазы - ол чедиишкиннерни деткип, республиканың эрге-чагыргазы-биле чурттуң болгаш республиканың хөй салгалдары чоргаарланыр төлептиг, үре-түңнелдиг спортчуларны кижизидип, өстүрери болур».
 Гандболга олимпий чемпиону, ЦСКА спортунуң хоочуну Евгений Чернышев: 
 «Хоорайга, республикага чылыг хүлээп алыышкын, солун кижилер, уттундурбас ужуражылгалар дээш четтирдивис. 101-ги төрүттүнген хүн – чараш болгаш онзагай сан-дыр. Шуптуңарга тайбыңны болгаш тыва черге чаагай чорукту күзедим!». 
 ЦСКА–Тыва спорт школаның баазазынга спорттуң дөрт угланыышкынынга – ча адырынга, хостуг хүрешке, бокс болгаш дзюдога спортчуларны белеткээр. Республикага спортчу инфраструктура хөгжүлдези-биле ол даңзы ам-даа немежир. Амгы үеде ЦСКА-ның структуразында 34 спортчу школа – 28 СДЮШОР база 6 ДЮСШ-та 424 тренер-башкыларның удуртулгазы-биле 14000 өөреникчилер белеткенип турар. 
 Клуб спорттуң 57 хевирин сайзырадып (41 олимпийжи, 9 олимпийжи эвес база 7 шериг-спортчу), Калининградтан Владивостокка, Североморсктан Севастопольга чедир, Россияның бүгү территориязында спортчу белеткелди чорудуп турар. 
 Чүгле эрткен чылын ЦСКА-ның спортчу школаларының кижизидикчилери Олимпий оюннарынга, делегей, Европа Кубоктарынга, чемпионаттарынга, бирги черлеринге болгаш өске-даа албан езузунуң делегей маргылдааларынга 255 медальдарны чаалап алган, ооң 91-и – алдын. Россия чемпионаттарынга, бирги чери дээш маргылдааларга база российжи оюннарда – 791 шаңналга, ооң 320-зи дээди үнелелдиң медалынга төлептиг болган.

Возврат к списку