Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа сайыт Юрий Тыт-оол: Тываның көдээ ажыл-агый яамызы көдээ чурттакчыларга болгаш муниципалдыг эрге-чагыргага чоок болур

Чаа сайыт Юрий Тыт-оол: Тываның көдээ ажыл-агый яамызы көдээ чурттакчыларга болгаш муниципалдыг эрге-чагыргага чоок болур 01.09.2015
 Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Сергей Огнев халашкан соонда, ооң орнунга Тес-Хем кожуун чагырга даргазы Юрий Тыт-оолду томуйлаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа сайыттың кандидатуразын көдээ ажыл-агый адырының хоочуннары болгаш муниципалдыг тургузугларның төлээлери-биле сайгарып, чөпшээрешкен. 
 51 харлыг Юрий Тыт-оол республика парламентизиниң депутадынга соңгудуп, муниципалдыг деңнелге эргелеп-башкарарының эки арга-дуржулгазын алган. Көдээ ажыл-агый хөгжүлдезиниң айтырыглары - ооң кол сонуургалында. Муниципалдыг тургузугнуң даргазы тургаш, көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң сонуургалдарын камгалап, Россияның өске регионнарында болгаш Моолдуң кызыгаар аймактарында АҮК хөгжүлдезиниң арга-дуржулгазын өөренип көрген. Юрий Тыт-оол инженер-механик эртемниг, Улан-Удэниң көдээ ажыл-агый институдун дооскан. Регионнуң удуртукчузунуң үнелээни-биле, ол көдээниң чидиг айтырыглары дээш, кезээде сагыш аарып чоруур.
 Томуйлаарының дугайында шиитпирни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте, аппарат хуралында дыңнаткан. 
 «Көдээ ажыл-агый блогунуң ажылын организастаарын дарый эгелээр херек. Мал чеминиң белеткели, кыштаглаашкын айтырыы. Сергей Конзан-оолович, хүлээништирер ажылдарны дүрген болгаш дарый эгелээр» - деп АҮК айтырыгларының талазы-биле бодунуң оралакчызы Сергей Ондарга Тываның Баштыңы дааскан.
 Көдээ ажыл-агыйының чаа сайыды Юрий Тыт-оол, аңаа көргүскен бүзүрел дээш өөрүп четтиргенин илереткеш, аңаа хүлээндирген харыысалганы медереп билгенин демдеглээн. 
 Аппарат хуралының соонда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, АҮК талазы-биле ооң оралакчызы Сергей Ондар база чаа сайыт Юрий Тыт-оол бирги ээлчегде кичээнгей салыр чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Мал чеминиң белеткел кампаниязы, турум кыштаглаашкынны хандырар байдалдарны тургузары, өскээр чугаалаарга, хөрзүнге кааңнаашкынның уржуундан регионда тургустунган бергедээшкиннерни ажып эртериниң айтырыгларын чугаалашкан. 
 Ужуражылганың киржикчилери бо чоокку хүннерде бүгү республикага калбак хемчээлдиг акцияны чарлаарын дугурушкан – студентилер болгаш школачыларны, республиканың чурттакчыларын, хөй-ниити организацияларының активчилерин сиген белеткелинче хаара тудар. Чазактың шупту кежигүннеринге шефтээшкинни дагдындырар. 
  Оон аңгыда, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол кааңнаашкындан эң-не когараан болгаш күрүне деткимчези негеттинип турар хууда дузалал ажыл-агыйлары болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери-биле ажылды идепкейжидерин дааскан. 
 «Малчыннарже онза кичээнгейни углаар ужурлуг. Федералдыг деткимче акшазы-биле чугула мал чемин садып алыр. Малды когу-биле өзээрин болдурбас. Кижилерниң айтырыын дыңнап, оларга дузалаар» - деп Тываның Баштыңы демдеглээн. 
 «Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы-биле регионнуң кады ажылдажылгазын чогумчалыг болдурар. Федералдыг яамының негелделерин үезинде күүседири чугула. Кол чүве – республиканың көдээ ажыл-агый адырының чедиишкиннерин ам-даа арбыдадып, бүдүрүлгеде чедир кылдынмаан чүүлдерже кичээнгейни салып, мурнады хөгжүдер айтырыгларны тодаргай шиитпирлээр» - деп, Шолбан Кара-оол чагаан. 
 Шолбан Кара-оол Чазак даргазының оралакчызы Сергей Ондар биле сайыт Юрий Тыт-оол үре-түңнелдиг блгаш шынарлыг кады ажылдажылганы чедип алыр боор деп идегевишаан, чедиишкинни күзээн. 
 Чаа сайыт Юрий Тыт-оол Тываның көдээ ажыл-агый яамызы көдээ чурттакчылар болгаш муниципалдыг эрге-чагырга-биле сырый харылзаалыг ажылдаарын бүзүреткен. Ооң бодалы-биле алырга, ындыг харылзаа элээн читкен, амгы үеде кожуун чагырга даргаларынга ол чугула херек. «Бистиң республиканың көдээ амыдыралын хөгжүдер дээн ышкаш айтырыгларны кады шиитпирлээр ужурлуг бис» - деп, Юрий Тыт-оол онзалаан. 
 Август 31-де Тываның көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Огнев өг-бүле байдалы-биле ажылындан халашканын сагындыраал. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол С.И. Огневка республиканың сыын ажыл-агыйын хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу дээш «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Возврат к списку