Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада база бир чаа футбол шөлүн ажыткан

Тывада база бир чаа футбол шөлүн ажыткан 01.09.2015
 «Күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» РФ-тиң күрүне программазында «2006-2015 чылдарда Россия Федерациязында күш-культураны болгаш спортту хөгжүдери» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле база бир спортчу объект Тывада туттунган. Регион бюджединден кады акшаландырганы-биле катай тудугнуң ниити өртээ 30 млн. 713,4 муң рубль болган. 
 Тываның Баштыңы кылымал шывыглыг футбол шөлүнүң ажыдыышкынында, Каа-Хем суурнуң чурттакчыларынга спортка белеткенир чаа шөлдүг болганы дээш байырны чедирген: «Хүндүлүг чаңгыс чер чурттуглар, республика бюджединден эвээш эвес акша салыышкынын киириштирип, спортчу инфраструктура хөгжүлдезинче хөй чүүлдерни кылып турар бис. И. Ярыгин аттыг спорт комплекизи, Кызыл, Шагаан-Арыгда эштир бассейннер, Ак-Довуракта бассейн биле Бай-Хаак, Сарыг-Септе спортчу төптер доостурунуң кырында – ол бүгүнү Тывага социал ужур-дузалыг объектилер хөй болзун дээш тудуп турар. Бистиң ажы-төлүвүс каң-кадык болгаш салым-чаяанныг өзери чугула, спорт чокта ону чедип алыры болдунмас». 
 Стадионнуң оруун асфальтылаан, 600 олуттуг көрүкчүлер олурар черни, футболдуң бөмбүк киир тевер черин, баскетбол болгаш волейбол ойнаар шөлдүң демирлерин эптеп тургускан. Тываның Баштыңы тудугжуларга өөрүп четтиргенин илерткеш, ынчалза-даа чедир кылыр ажылдар ам-даа бар-дыр дээрзин айыткан: трибуна кырын быжыг материал-биле солуп, стадионнуң чамдык участоктарын база асфальтылап, кирер эжикти өскертип, чиик атлетика-биле белеткенирлерге чергелешкек ыяштарны тургузуп, таарымчалыг байдалды ам-даа экижидер.
  Стадион ажыдыышкынының соонда, шөлге маргылдаа эгелээн. Бир дугаарында «Авырга» элээдилерниң спорт школазының бичии футболчулары биле Каа-Хем суурнуң элээдилериниң чыынды командазы ойнаан. Изиг агаар ойнакчыларга халалыг болза-даа, кым-даа дүжүп бээрин бодаваан. Чидиг оюннуң түңнелинде, суурнуң чыынды командазы уткан. 
 Ийиги оюнда Кызыл кожуун чагыргазы биле Тываның Чазааның командалары ойнааннар. Бо чылын спортчулар чаңгыс эвес удаа ужурашканнар. Сөөлгү катап Кызыл кожуун чагыргазының командазы баскетболга уттурган турган, бо удаада ону негеп алыр бодааннар. Ынчалза-даа ол бүтпээн, республиканың Чазааның командазы чараш оюнну көргүзүп, 3:2 сан-биле база катап утканнар.

Возврат к списку