Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Регионнуң хан-дамыр төвүнде бедик технологиялыг медицина ачы-дузазының чаа арга-хевирин киирген

Тывада Регионнуң хан-дамыр төвүнде бедик технологиялыг медицина ачы-дузазының чаа арга-хевирин киирген 25.08.2015
 Тывада Регионнуң хан-дамыр төвүнге 74 харлыг аарыг кижиниң чүрээнге электрокардиостимулятор солуурунуң кезиишкинин кылганы - республикада бедик технологиялыг медицина ачы-дуза хөгжүлдезиниң чаа үе-чадазы болган. 2000 чылда Красноярск хоорайга бир дугаар ындыг кезиишкинни ол эр кижиге кылган турган. Ол аппараттың ажылдаар курлавыры төнгени-биле, 15 чыл эрткенде, ону дарый солууру негеттинип келген. 
 Чүрекке болгаш хан-дамырларга бедик технологиялыг кезиишкиннерни чорудар кадрлар болгаш техниктиг аргалар тургустунган дээрзин төптүң удуртукчузу Росси Кужугет чугаалаан. Кезиишкинниң чаа хевирин шиңгээдири-биле байлак арга-дуржулганы мөөңнеп алган коллегаларны чалап, олардан өөренир апаар, чүге дизе чугаа кижиниң амы-тынының дугайында. Ынчангаш Төптүң удуртулгазы кардиостимулятор солуур талазы-биле бирги кезиишкинче специалистер бригадазын – Красноярск крайның эмнелгезинден рентгенэндоваскуляр хирург Артем Дмитриев биле Москваның электрокардиостимулятор бүдүрер фирмазының төлээзи Сергея Ладонниковту чалаан.  
 Кезиишкин үезинде аарыг кижиге 10 чыл магадылалдыг, чаа, чаңгыс камералыг приборну салган. Ийи азы үш хонук эмчилерниң хайгааралынга турган соонда аарыг кижини эмнелгеден үндүр бижээш, чыл санында чаңгыс катап хынадып турарын сүмелээр.
 Кезиишкин үезинде москвачы Сергей Ладонников аппараттың ажылын таарыштырарын, ону хайгаараарынга сүмелерни берген. Чүректиң өй-тап согуун хандырып турар чугажак, бичежек приборнуң өртээ 100 хире муң рубль. Тыва специалистер кезиишкин соонда аарыг кижилерни хайгаараарының, чүректи программалаарынга болгаш электрофизиологиязынга өөредилге курузун эртерлер. 
 Красноярск хоорайдан хирург Артем Дмитриев төптүң эки дериттингенин, тыва коллегаларының бедик мергежилин демдеглеп, практиктиг дуза херек апарза кажан-даа кээринге беленин дыңнаткан. 
  Бо удаада кезиишкин нарын эвес болгаш, шактан эвээш үе чарыттынганын эмчилер чугаалаан. Кады чорутканы бирги кезиишкин бүзүрелди оттурган, ам дараазында ындыг хевирлиг кезиишкиннерни тыва эмчилер боттары кезип болурлар. А Тываның чурттакчылары - аарыг кижилер республикадан дашкаар кезиишкин эртери-биле квота бээрин манап турбас. 
 Тываның регионнуң хан-дамыр төвүнге коронарлыг артерияларга коронагрофия, ангиопульмонография, стентилээр, буттуң дамырларының артериография, ангиопластиказы дээн ышкаш кезиишкиннерни кылып турар. 
 Сентябрьда улуг дамырга стент сугар бирги кезиишкин планнаттынган. Бо чылдың эгезинден бээр чүрекке болгаш хан-дамырга 85 кезиишкинни төп чедиишкинниг чоруткан.

Возврат к списку