Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аңдарылган соонда 10 ай эрткенде тывылган МИ-8 вертолеттуң артынчыларын чазарынга агаар суднозун хаара тудар

Аңдарылган соонда 10 ай эрткенде тывылган МИ-8 вертолеттуң артынчыларын чазарынга агаар суднозун хаара тудар 19.08.2015
 Кандыг ведомство азы компания агаар транспортун бээри амдыызында билдинмес: эрткен чылдың октябрьда агаарның багай болганындан бедик даг ийинге үскен Ми-8-тиң артынчыларын көдүрдүр талазы-биле хемчеглерни чорудуп шыдаар вертолетту бээр дугайында чугааны «ЮТЭЙР» хуу авиакомпания база Россияның ОБЯ-ның Сибирьде регион төвү-биле кылып турар. Республиканың МИЧ-тери-биле парлалга-конференциязында Күрүнелер аразында авиация комитединиң (КАК) комиссия даргазы Владислав Акентьев биле Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак ону дыңнаткан.
 «Авиакатастрофа болган черде агаар суднозу үрелген, пассажирлер болгаш экипаж өлген, өрт болуп турганының демдектери илереттинген. Дагның эдээнге азы аэропорт девискээринге истелгени ылап чорударынга вертолеттуң элементилерин көжүрүп эккээри негеттинип турар. Багай агаарның уржуундан, даг ийинге үскениниң түңнелинде, озал-ондак болган вертолеттуң бо хүнге чедир тывылбаан пассажирлериниң болгаш экипаж кежигүннериниң мөчүлери агаар суднозунуң адаанда чадавас деп, комиссия санап турар. Вертолеттуң элементилерин болгаш кижилерниң мөчү-сөөгүн оон чайладып, истелгени уламчылаарынга вертолет херек» - деп, Владимир Акентьев дыңнаткан. 
 Авиакатастрофаның чылдагаанын истеп турар КАК комиссиязы ол айтырыгны шиитпирлээри-биле Тываның Чазаанче дилегни киирген. Агаар суднозун хөлезилээринге акша-хөреңгини тывар шиитпирни республика Чазааның доктаалы-биле хүлээп алган. Владимир Акентьевтиң чугаазы-биле алырга, «ЮТЭЙР» хуу авиакомпания-биле вертолетту 5,5 млн. рубльге хөлезилээр баш бурунгаар дугуржулга бар. Ачы-дуза төлевири дээш саң-хөөнү 100 хуу шилчидиптер болза, вертолеттуң командазы ужуп үнеринге белен дээрзин, комиссияның даргазы дыңнаткан. 
 Чазак Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, Россияның ОБЯ-ның Сибирьде регион төвүнден агаар транспортун хөлезилээр өске арганы көрүп турарын дыңнаткан: «Ол айтырыгны шиитпирлээрде Тываның дотациялыг бюджединге таарымчалыг каш аңгы хевирлерни көрүп турар бис. 2015 чылдың республика бюджединде агаар суднозун хөлезилээринге чарыгдалдар көрдүнмээнин өөренип көргеш, республиканың саң-хөө яамызы акша-хөреңгини дилеп турар, ол айтырыг ийи хонук дургузунда шиитпирлеттине бээр. Бөгүн Россияның ОБЯ-ның Сибирьде регион төвү-биле чугааны чоруткан бис, бо чоокку үеде бистиң дилээвиске харыы келир. Республиканың Чазаа истелгениң хуусаазын дүргедедиринге сонуургалдыг болгаш бар-ла аргаларны ажыглап турарын онзалап демдеглексеп тур мен». 
 Парлалга-конференциязының үезинде истелге бөлүү «самописцыларны» тыпкан, август 7-ден 10 хүннеринге чедир Ми-8-тиң сөөлгү ужудуушкуннарының чугаалажылгаларын истелге оон тодараткан. 2014 чылдың октябрьда читкен вертолет 10 ай эрткенде тывылганын сагындыраал. Суднонуң бортунга чеже кижи чораанының дугайында тодаргай медээ амдыызында чок: рейсче 12 кижи бүрүткеткен, ындыг болзажок албан езузунуң бүрүткели чок ийи пассажир база немей турган деп турар. Бүгү-ле истелге ажылдары чок болган кижилерниң санын болгаш кымнарыл дээрзи тодарадыр.

Возврат к списку