Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тос кожуунунда мал чеминиң белеткели эгелээн

Тываның тос кожуунунда мал чеминиң белеткели эгелээн   03.08.2015
 Республикада чай изиг, каңдаашкынныг болза-даа, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл, Бии-Хем, Каа-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Өвүр база Тожу кожууннарда мал чеминиң белеткели эгелээн.
  Ажыл-агыйның бүгү хевирлери 6362 тонна сигенни, азы 122780 тонна мал чеми белеткээр хүлээлгениң 5,2 хуузун күүсеткен. 6497 га сиген шөлүнден 2961 гектарында сигенни бөлген. 
 Чаа-Хөл кожууну сиген кезилдезин организастыг чорудуп, планының 84 хуузун күүседип, мурнуку одуругну ээлээн. Өвүр – 26, Каа-Хем кожуун - 6 хуу күүсеткен. Чурттакчы чоннуң хууда дузалал ажыл-агыйы планының 4 хуузун, азы 4852 тонна, тараачын-арат ажыл-агыйлары - 766 тоннаны (0,6%), көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери болгаш кооперативтери – 687 тонна (0,55%) сигенни белеткээн. 
 Мал чеминиң белеткелинде 108 трактор (2014 чылда – 82), 97 кадыыр (2014 – 75), 53 дырбааш (2014 – 42), 5 сиген тырыыр машиналар (2014 - 11 ) хаара туттунган. Сиген шөлдеринде 11 бригадада 531 кижи ажылдап турар. 
 Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Кызыл, Тес-Хем, Эрзин, Мөңгүн-Тайга база Тере-Хөл кожууннар мал чеми белеткээр кампанияже ам-даа кирбээн. Муниципалдыг эрге-чагырга органнарынга мал чеминиң белеткелинче дарый кирип, арга-арыгда алаак черлерден, хем кыдыгларындан, суглуг черлерден хол-биле сигенни кезип алыры-биле сигенчилер бригадаларын тургузуп, ажыл-агыйларга дузаны кадарын дааскан.
 Тываның көдээ ажыл-агый яамызынга муниципалдыг тургузуглар-биле кады мал чеминиң четчир хемчээлин тодарадырын онааган. Бо хүнде үнүш ажыл-агыйын чорудуп турар 85 ажыл-агыйның 40-инде каңнаашкындан материалдыг когарал талазы-биле документилерни долдуруп турар.

Возврат к списку