Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тиилелгениң салюду!» - элээди уругларның уран чүүл фестивалы

«Тиилелгениң салюду!» - элээди уругларның уран чүүл фестивалы 04.04.2013
Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың № 1 ортумак школазының коллективи – «Тиилелгениң салюду!» республика чергелиг элээди уругларның уран чүүл фестивалының тиилекчизи. Бо чылын «Тиилелгениң салюду!» республика чергелиг элээди уругларның уран чүүл фестивалы Сталинград тулчуушкунунуң 70 чылынга база тыва эки турачыларның фронтуже чорутканының 70 чылынга тураскааткан дээрзин сагындыраалыңар.
   Уругларның чогаадыкчы уран чүүл фестивалын ТР-ниңӨөредилге болгаш эртем яамызы 11 чыл дургузунда эрттирип турар. Бо чылдар дургузунда фестиваль республиканың школачыларының аразында делгереңгей апарып, чаңчыл болу берген. Чылдан чылче киржикчилер саны немежип, киржир күзелдиг коллективтер база хөй болуп турар. Бо чылгы республика чергелиг хемчегге 16 аңгы коллективтерден 700 ажыг киржикчи киришкен.
   Кожуун аайы-биле боттарының школазының адын төлептиг бараалгадыры-биле тергииннерниң тергииннери республиканың булуңнарындан хөйү-биле келген. Фестивальдың республика чергелиг чадазы белен эвес сорулгалыг, чүге дизе коллектив бүрүзү уран чүүл талазы-биле патриотчу кижизидилгениң темазынга дүүш-түр чогаадыкчы чедиишкиннерин көргүзер сорулгалыг. Жюри даргазы В.М.Монгуштуң чугаалап турары-биле алырга, тодаргай салган сорулгалыы болгаш шыңгыы негелделер дээрге маадырлыг төөгүнүң болгаш Ада-чуртувустуң ат-алдарын суртаалдаары база уран чүүл «чепсээ»-биле патриотчу кижизидилгени, Ада-чурт камгалакчыларының чырык адынга хүндүткелди кижизидери. Школачылар бо хемчегге сонуургалы улуг болгаш, олар четтикпейн манаар база ооң белеткелинге кончуг харыысалгалыг хамаарылгалыг. Белеткел үезинде өөреникчилер чүгле хөй номчуттунар эвес, а харын-даа өөредилгеге болгаш уран чүүлге дузалыг төөгүнү улам эки өөренип турар. Коллектив бүрүзүнүң белеткели шыырак. Ынчалзажок тиилекчилер илереттинген.
    Фестивальдың тиилекчизи атты Кызыл-Мажалыктың № 1 школазы төлептии-биле чаалап ап, тергиин коллектив болган. Ийиги черни Эрзин кожууннуң Эрзин сумузунуң база Тес-Хем кожууннуңБерт-Даг сумузунуң коллективтери үлешкен, а 3-кү черни база ийи коллектив – Бай-Тайганың Кызыл-Даг сумузу биле Шагаан-Арыгның № 2 школазының уран чүүл коллективтери алган. Ол ышкаш концерт программазының уран чүүл деңнели, танцы тургузуу дээш, оон-даа өске номинация аайы-биле Чеди-Хөлдүң Элегест, Кызыл кожууннуң Усть-Элегест, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл, Өвүрнүң Хандагайты, Тожунуң Ий сумуларының болгаш Кызылдың № 9, Чадаананың № 3 школаларның коллективтери шаңналдарны алган.

Виктория Конгар.
"Шын"№ 40 2013 чылдың апрель 4, четверг

Возврат к списку