Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга төрүттүнген хүнү-биле келген байыр чедириишкиннери

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга төрүттүнген хүнү-биле келген байыр чедириишкиннери  19.07.2015
  Июль 18 – Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң төрүттүнген хүнү. Ооң төрүттүнген хүнү-биле федералдыг структуралар удуртукчуларындан, губернатор эштеринден байыр чедиришкиннери хөйү-биле келген. РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев бир дугаарында байыр чедириишкинин дамчыткан: 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Тыва Республиканы хөгжүдер дээш чүткүлүңер, регионда кижилерниң чуртталгазын экижидер дээш кылып турар ажыл-ижиңер хүндүткелге төлептиг. Экономикага инвестицияны хаара тудар дээш, амгы үениң чаа бүдүрүлгелерин болгаш бедик технологтуг ажылчын олуттарны тургузар дээш, улуг ажылдарны кылып турар силер. Социал программаларны боттандырарынче онза кичээнгей салдынган. Салдынган сорулгаларны боттандырарынга Силерниң профессионал чорууңар, арга-дуржулгаңар болгаш тура-чүткүлүңер дузалаарынга бүзүрээр мен. Быжыг кадыкшылды, чедиишкиннерни болгаш бүгүдеге экини күзедим». 
Хүннүң бирги чартыында өске-даа удуртукчулардан байыр чедириишкиннери келген: 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирип тур мен! Күрүне болгаш хоойлужудулга ажыл-чорудулгазында ханы билиглериңер болгаш улуг арга-дуржулгаңар Силерге Тыва Республиканың баштыңы албан-хүлээлгени төлептиг күүседиринге идиг бооп турар. Силерниң хуу болгаш ажыл-ишчи шынарларыңар, регионнуң чидиг айтырыгларын билириңер, республиканың хөгжүлдези, социал-экономиктиг хөгжүлдези болгаш кижилерниң амыдырал-чуртталгазының төлептиг деңнелин хандырары дээш шынарлыг ажылдаарыңарга идиг болурунга бүзүрээр мен. Силерге кадыкшылды, чаагай чорукту, Россияның болгаш Тыва Республиканың ам-даа бурунгаар хөгжүлдезинге чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим. РФ-тиң Күрүне Думазының Федералдыг чыыжының даргазы С.Е. Нарышкин». 
РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгунуң байыр чедириишкини: «Төрүттүнген хүнүң-биле байырны чедирдим! Кадыкшылды, Төрээн черивис дээш сыныш чок энергияны, тайбыңны, эки чүүлдерни болгаш чедиишкиннерни сеткилим ханызындан күзедим». 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүң-биле байырны чедирдим! Силерниң делгем билиглериңер, ажыл-агыйжы болгаш хууда кайгамчык шынарларыңар Силерге хүндүткелди болгаш авторитетти магадылаан. Республиканың чурттакчы чонунга чаагай байдалдарны тургузар дээш, бодуңарның күш-ажылчы, албан-хаакчы болгаш хамааты хүлээлгеңерде ханы билииңерни хайырлап турар силер. Ал-бодуңарга база чоок кижилериңерге бүгүдеге экини, планнарыңарны боттандырарыңарда хөй күштү болгаш энергияны, быжыг кадыкшылды, күзедим. РФ-тиң Чазааның Даргазының бирги оралакчызы И. Шувалов». 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Ада-чурттуң чечектелиишкини дээш Тыва Республиканың удуртукчузу бедик албан-дужаалга улуг чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, өг-бүлеңерге чаагай чорукту Силерге күзедим. Шынчы эштериңер, чаңгыс үзел-бодалдыглар, чоок болгаш ынак кижилериңер кезээде силер-биле кады чорзун. Хүндүткел-биле Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң Чиңгине штавының начальнигиниң бирги оралакчызы Н. Богдановский» 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Байлак арга-дуржулгаңар, тура-сорууңар болгаш удуртукчу шынарларыңар талантылыг болгаш чедиишкинниг удуртукчу кылдыр силерни көргүскен. Силерниң күш-ажылыңар төрээн чериңерни сайзырадырынче болгаш российжи күрүнени быжыглаарынче ам-даа угланыр дээрзинге бүзүрээр мен. Быжыг кадыкшылды, сыныш чок энергияны, бодалдарыңар боттанырын күзедим! «Росчетки» ААН-ның баштаар чериниң даргазы О. Бударгин».
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Силерниң адрезиңерге келген хөй санныг байыр чедиришкиннеринге болгаш чүректиң ханызындан күзээшкиннерге каттыштым! Бо онзагай хүнде хайымныг чуртталгаңар оруунуң номунга чырык күзээшкиннер, аас-кежиктиг өскерлиишкиннер, турум келир үеже чедиишкиннерниң чаа арыны немежирин күзедим! Сеткилим ханызындан аас-кежикти, чаагай чорукту, күзелдериңер бүдүп чоруурун, кадыкшылды күзедим. Чедиишкиннер, сыныш чок тура-сорук болгаш байлак арга-дуржулга эртенги хүнге магадылалды тургузар болзун! Хүндүткел-биле, хамааты камгалал, онза байдалдар болгаш айыыл-халаптарның уржуктарын чайладыр херектер талазы-биле сайыт В. А. Пучков». 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Силерниң эгелээшкиннериңерге болгаш ажыл-ижиңерге чедиишкиннер кезээде кады чорзун. Аас-кежикти, чаагай чорукту болгаш быжыг кадыкшылды силерге! РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуанов».
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Күрүнениң бедик албанында ажылыңарга, Тыва Республиканың социал-экономиктиг болгаш культурлуг хөгжүлдезиниң хөй санныг берге айтырыгларын, чоннуң амыдыралын экижидер сорулгаларны шиитпирлээринге чедиишкиннерни күзедим. Шолбан Валерьевич, Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти болгаш чаагай чорукту, Ада-чуртка бараан болурунга чаа күштү болгаш тура-сорукту күзедим. Хүндүткел-биле, РФ-тиң айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының директору А. Бортников».
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Кадыкшылды, аас-кежикти болгаш чедиишкиннерни күзедим! Хүндүткел-биле, РФ-тиң Президентизиниң дузалакчызы В. Сурков». 
  «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, өг-бүлеңерге чаагай чорукту Силерге күзедим. Росатом Күркорпорацияның чиңгине директору С.В. Кириенко».
  «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Силерге кадыкшылды, чаагай чорукту, Россияның болгаш Тыва Республиканың ам-даа бурунгаар хөгжүлдезинге чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим. Силерни болгаш Силерниң чок кижилериңерни чаагай чүүл бүргеп чорзун. Хүндүткел-биле, Роснефть КХ ААН-ның баштаар чериниң даргазы И.И. Сечин».
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Газпром акционерлиг ниитилелдиң баштаар чериниң мурундан Силерниң төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедиришкинин хүлээп ап көрүңер! Үре-түңнелдиг ажылыңарга ам-даа чедиишкиннерни болгаш чаагай чорукту, аас-кежикти болгаш кадыкшылды күзедим. Газпром АНБ-ның даргазы А.Б. Миллер». 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга дараазында удуртукчулар байыр чедириишкинин чоруткан: 
РФ-тиң Айыыл чорук секретары Н. Патрушев; 
РФ-иң Дээди Судунуң даргазы В.М. Лебедев; 
РФ-тиң Камгалал яамызының Аппарат удуртукчузу Ю. Садовенко; 
РФ-тиң чиңгине прокурорунуң оралакчызы И.Г. Семчишин;
 РФ-тиң Чиңгине прокуртуразының кадрлар кол эргелелиниң начальниги С.В.Замуруев; 
Тарифтер талазы-биле федералдыг албанның удуртукчузу С.Г. Новиков; 
Күрүне курлавырларының талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Д.Ю. Гогин; 
Күш-ажыл болгаш чонну ажылга хаара тудар федералдыг албанның удуртукчузу В.Л. Вуколов;
 Экологтуг, технологтуг болгаш атомнуг хайгааралдың федералдыг албанының удуртукчузу А.В. Алешин; 
Суг курлавырларының федералдыг агентилелиниң удуртукчузу М.В. Селиверстова; 
Россияның Ажаалга банкызының баштаар чериниң даргазы Г. Греф; 
Төп Шериг округунуң шериглериниң командылакчызы В. Зарудницкий; 
Үшкү арбитраж апелляция судунуң даргазы П.В. Шошин; 
Газпромнуң «Межрегионгаз» ААН-ның чиңгине директору К.Г. Селезнев; 
РФ-тиң КД ФЧ даргазының оралакчызы И.В. Лебедев; 
Росуруглар фондузунуң даргазы, чогаалчы, РАО-нуң академиги А. Лиханов; 
Күрдуманың Регламент болгаш ажылдар организастаар комитеттиң даргазы С.А. Попов; 
РФ-тиң Президентизиниң чөвүлекчизи В. Толстой;
РФ-тиң Президентизиниң тускай программалар кол эргелелиниң начальниги А.Л. Линец; 
РФ-тиң Президентизиниң чөвүлекчизи – Президентиниң контроль эргелелиниң начальниги Президента РФ К. Чуйченко; 
Росатом энергиязының Күркорпорациязының Хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Росатом Б.В. Грызлов;
РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыды А.Н.Ткачев; 
РФ-тиң энергетика сайыды А. Новак; РФ-тиң Бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды С.Е. Донской; 
РФ-тиң Наркотиктер саарылгазынга контроль талазы-биле федералдыг албанның директорунуң оралакчызы Н.Б. Цветков; 
РФ-тиң Президентизиниң иштики политика талазы-биле эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы И. Дивейкин; 
РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Н.С. Максимова; 
Ф-тиң Күрүне Думазының депутады, Совет Эвилелеиниң Маадыры Н.Т. Антошкин; 
РФ-тиң Пенсия фондузунуң баштаар чериниң даргазы РФ А. Дроздов;
 РФ-тиң Күрүне Думазының даргазының оралакчызы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның чиңгине совединиң секретары С. Неверов;
 РФ-тиң Күрүне Думазының даргазының оралакчызы РФ А.К. Исаев; 
Россияның ХФА директорунуң оралакчызы – РФ-тиң ХФА-ның тускай харылзаазының удуртукчузу А.Г. Миронов; 
«Россияның демир-оруу» ААН-ның президентизи В.И.Якунин; 
Күрүне Думаның айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур демисел талазы-биле комитеттиң даргазы И. Яровая; 
Күрүне Думаның аграр айтырыглар талазы-биле комитеттиң даргазы Н.В. Панков; 
Актер, режиссер, РСФСР-ниң улустуң артизи Александр Калягин;
 РФКП ТК-ның даргазы Г.А. Зюганов; 
РФ-те Уругларның эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээ Э.А. Памфилова;
 РФ-тиң Президентизиниң чанында уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ П. Астахов;
«Итера» ДКБ-ниң президентизи И.В. Макаров; 
Россияның үлетпүржүлер болгаш сайгарлыкчылр эвилелиниң президентизи А. Шохин;
«Россельхозбанк» ААН-ның баштаар чериниң даргазы Д. Патрушев болгаш өскелер-даа.

Возврат к списку