Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чылыг энергия станциязы

Чаа чылыг энергия станциязы 04.04.2013
Республиканың удуртулгазының чагыы-биле «Е4-СибКОТЭС» компанияның ажылдап кылганы тус черге энергетиканы сайзырадырының угланыышкыннарын Тываның үлетпүр болгаш энергетика яамызынга киирген.
   Специалистерниң үндүрген түңнелдери-биле алырга, немелде энергия блогун тудуп, Кызылдың чылыг-энергия төвүн чаартырының чарыгдалдары, эвээш-даа болза, республиканың төвү Кызыл хоорайны электри энергиязы-биле хандырарын үндезинии-биле шиитпирлеп шыдавас.
    Чаа блокту тудар девискээрни алгыдарынга чуртталга бажыңнары шаптыктап турар, оон аңгыда одаан хөмүр-даштың хүлүн төгер хостуг чер база чок. ЧЭТ-тиң чаартылгазын кылырга-даа, ооң күчүзү чүгле 50 МВт-ка чедир улгадыр, ол дээрге сөөлгү беш чылда хемчээли өзүп кээр энергия хереглелин канчап-даа дуглап шыдавас. Эрткен вектиң 50 чылдарында туттунган Кызылдың чылыг-энергия төвүнүң дериг-херекселиниң ниитизи-биле эргилээнин алыр болза, немелде энергия блогун тудары Тываны энергия-биле хандырарының түр хемчээ апаар. Ынчангаш бо айтырыгны үндезинии-биле шиитпирлээр дизе, 300 МВт күчүлүг амгы үениң чаа чылыг-энергия станциязын тударын специалистер саналдап турар. Оларның бо арга-сүмези Тываның Чазааның 2009 чылда идип үндүргени чаа чылыг-энергия станция тудар дээн эгелээшкинин база катап бадыткап турар.
    Республиканы болгаш ооң төвү Кызыл хоорайны энергия-биле хандырарда бирээзи-ле 100 МВт күчүлүг энергия блоктарлыг станцияны тудары эргежок чугула. Аңаа үндүрер акша-хөреңги чарыгдалы, баш бурунгаар саннаашкыннар-биле алырга, 18 миллиард рубль. Станцияның төлевилелин кылырының болгаш тудуп доозарының хуусаазы – 2 чыл. Бо ажылдарны күрүне болгаш хуу кады ажылдажылга аргазы-биле боттандырарын көрүп турар.

Возврат к списку