Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хуу эмчи дузазынга база тус черниң чиг эдинден тудуг материалдарының бүдүрүкчүлеринге үндүрүг чиигелделерин киирер

 Тывада хуу эмчи дузазынга база тус черниң чиг эдинден тудуг материалдарының бүдүрүкчүлеринге үндүрүг чиигелделерин киирер 16.07.2015
  Тываның Чазаа хуу медицина база тус черниң чиг эдинден тудуг материалдарының индустриязын хөгжүдеринге үндүрүг чиигелдезин тургузар дугайында төлевилелди деткээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле ук документини республиканың Юстиция яамызы белеткээш, Дээди Хуралдың сайгарылгазынче киирген. Үстүнде айыттынган угланыышкынныг организацияларга болгаш бүдүрүлгелерге ажыл-чорудулгазының баштайгы үш чылында эт-хөреңги үндүрүүнден хостап, дараазында ийи чылдарда 1,1 хуу азы амгы үениинден ийи катап эвээш кылдыр тургузар. 
  Үндүрүгге чиигелдени алырларның критерийлерин хоойлу төлевилели тодараткан. Хуу эмнелге албан черлери ачы-дуза чедирилгезиниң ниити тургустунган даңзыга немей, амгы үениң бедик технологиялыг дериг-херекселин ажыглап, Тываның чурттакчыларының ортузунда нептереңгей чүрек-дамыр аарыгларын шинчип, эмнээр дээн ышкаш, тускай специализацияның 20 хире угланыышкынын чорудар. Хүн бүрүде 100-тен эвээш эвес аарыг кижини хүлээр ужурлуг. Документиниң авторлары Тывада амдыызында ындыг параметрлерге дүгжүп турар эмнелге албан черлери чок дээрзин демдеглээн. Чиигелдерни кииргени-биле оларның саны көвүдээри чадап чок. 
  Тудуг материалдарының бүдүрүкчүлеринге хамаарыштыр, тууйбуну чылда 2 млн. кезектен эвээш эвес, бетон болгаш демир-бетон кылыгларының хемчээли тус-тузунда 5 муң кубометрден хөй болур болза, эт-хөреңги чиигелдезин алыр. Үндүрүг дыштанылгазы Тываже инвесторларны хаара тударының, оларның бүдүрүлге үлетпүр баазазын хөгжүдеринге, амгы үеде чурттуң өске регионнарындан хөй кезиин киир сөөртүп турары республиканың тудуг материалдарынга хереглелин хандырарынга деткимче болур деп специалистер санап турар.

Возврат к списку