Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада коммунал ачы-дуза дээш төлевирлер чыыр шалыпчы айны чарлаан

Тывада коммунал ачы-дуза дээш төлевирлер чыыр шалыпчы айны чарлаан 13.07.2015
  Тываның Чазаа июль 10-дан эгелеп энергия курлавырлары болгаш чуртталга-коммунал ачы-дузалары дээш чурттакчы чондан коммунал төлевирлер чыыр шалыпчы айны чарлаан. ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнадыы-биле алырга, энергия курлавырларын ажыглааны дээш чурттакчы чоннуң өрези 700 млн. рубль четкен. Республиканың чурттакчы чонунуң чылыг дээш өрези - 340 млн., а чырык дээш – 316,9 млн. рубль. 1 абонентиниң ортумак өрези: июнь айда чылыг дээш - 13065 рубль, чырык дээш - 4 754 рубль.
  Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы биле энергетиктер ажылдап турар чурттакчы чонда өрелиг кижилерниң даңзызын тургускан. Оларның саны 25 муң хире кижи болгаш ниити өрениң түңү 158,4 млн. рубль четкен, бир кижиге онааштыр ортумаа-биле 10832 рубль – чылыг энергиязы, 4267 рубль - чырык энергиязынга. 
  Яамының сүмелээни-биле өрениң түңүн эвээжедир дээш, бүгү албан черлериниң болгаш организацияларының удуртукчуларынга өрелиг кижилеринге хамаарыштыр хемчеглерни алырын дааскан. Күрүне болгаш муниципалдыг ажылдакчылардан өрелиг кижилерге корум-чурум хемчээн онаар, херек болза үндүреринге чедир чугааны чорудар. 
   Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле республика чазааның даргазының оралакчыларынга болгаш сайыттарынга кожууннарны быжыглап, төлевирлер чыылдазын контрольга алырын дааскан. 
  Оон аңгыда ТР-ниң Одалга-энергетика яамызы өрелиг кижилерни бөлүктерге чарарын база көрген. Ачы-дуза чедирилгези дээш төлевирни чүге төлевейн турарын хынааш, бир эвес орулгазы чок азы эвээш болза, коммуналдыг субсидиялар алырынга документилерни долдуруп, өрени дуглаарын чедип алыр. Бир эвес доктаамал орулгазы бар-даа болза, өре чыып турар кижи бар болза, баштай тайылбыр ажылын чорудар, оон хоржок болза, суд дамчыштыр тырттырар. Тус чер чагыргалары өрелиг кижилерни илередип, өрезин үезинде төлээрин чедип алыр дээш ажылдаар. 
 Шалыпчы ай үезинде өрелиг кижилерни массалыг информация чепсектеринге чарлап, дыңнадыр дуржулганы катап эгидер. Чылыг-энергетика компанияларының бүдүрүлгелери болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый организациялары өрелиг абонентилерниң даңзызын тургузар. Чүгле чаңгыс фамилиязын-даа бижип каар болза, республиканың суурларында болгаш бичии хоорайларында кайы адресте кым чурттап турарын чон эки билир, ынчангаш келир кышка септелге белеткел ажылдарын чогуур үезинде чорударынга кымнар моондактап турарын сойгалаар ужурлуг.

Возврат к списку