Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уруглар садтарының эргелерин деңнээн

Тывада уруглар садтарының эргелерин деңнээн 30.03.2013
Тывага муниципалдыг уруглар садтарынга ада-иелерниң төлээн акшазының кезиин эгидип турган болза, ам хуу уруглар садтарынга төлевирни база эгидер апаар. 
   Бо үеге чедир чүгле муниципалдыг уруглар садтарынга хамааржып турган чурумну күрүнеге хамаарышпас уруглар назы четпээн черлерге хамаарыштырарының дугайында шиитпирни Тываның Баштыңы хүлээп алган. 
   Ындыг шиитпирни республиканың эрге-чагыргазы чүге хүлээп алганыл? Бирээде, чажыт турган хуу уруглар садтарын ажык болдурары болгаш оларга деткимче көргүзери, ийиде, школа назы четпээн өөредилге системазының бизнесче киреринге деткимче көргүзери. 
    Ада-иелерге компенсацияны оларның каш уруг уруглар садтарынга тургусканы хамаанчокка төлээр. Баштайгы уруг дээш бюджет ада-иениң төлевириниң 20 хуузун эгидер, а ийигизи дээш — 50 хуузун, үшкүзү дээш — 70 хууну. Тываның Чазаанче доктаал төлевилелин киирген Өөредилге яамызының дыңнатканын езугаар алырга, төлевирниң ортумак хемчээлин республика эрге-чагыргазының шиитпири-биле муниципалдыг тургузуг бүрүзүнге аңгы-аңгы кылдыр доктаадыр. Тывага 2013 чылда төлевир 1433 рубльден 2300 рубль чедип турар. 
    Бюджет дузазын чүгле лицензия алган уруглар садтары алыр дээрзин чугаалаар апаар. А хуу уруглар садтарының аразында ындыглар чүгле каш санныг, чүге дээрге лицензия алыры берге—оран-савадан эгелээш ажылдаар чурумга чедир негелде дыка шыңгыы. Ооң уламындан хуу уруглар садтарының дыка хөйү чажыт болуп турар.
    Өөредилге яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2012 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле чүгле хуу 3 уруглар сады бүрүткеттинген турган болза, чыл төнчүзүнде ооң саны 19 чеде бээр. 
    Ада-иелерниң төлевиринге компенсация тыпсып тура, Тываның эрге-чагыргалары школа назы четпээн өөредилге албан черлерин бизнесче чоокшуладып, ооң-биле бичиилерге чедишпейн турар олуттарның айтырыын шиитпирлээр дээни болур.

Возврат к списку