Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сүт-хөлден медээлер

Сүт-хөлден медээлер 29.03.2013
Баштайгы хурал

   Кандыг-ла-бир байырлалдарга уткуштур белеткел ажылдарының талазы-биле баш бурунгаар хурал-суглааларны, сүмележиишкиннерни, шиитпирлерни организастап чорудары эргежок дээрзи билдингир.
    Чоокта чаа кожуун чагыргазының даргазы Маны Колхозпаевич Кызылдың даргалаашкыны-биле алдан-маадырларның тура халыышкынындан бээр 130 чылдаар улуг байырлалынга уткуштур белеткел ажылдарының талазы-биле организастыг комитеттиң баштайгы хуралы болуп эрткен. Аңаа Алдан-Маадыр суурга алдан-маадырларга тураскаадып, аъттыг кижиниң тураскаалын тударын оргкомитеттиң кежигүннери шиитпирлээн.
   Кожуун баштыңы, Төлээлекчилер хуралының даргазы Экер-оол Борбак-оолович Монгуш, Тываның Улустуң чогаалчызы Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар, Юрий Монгушович Бызытпаа, Алдан-Маадыр сумузунда удуртукчулар Алик Кертик-оолович Монгуш, Арбак Маскаевич Ооржак болгаш өскелер-даа үнелиг санал-оналдарын кииргеннер. 
   Орук-чирик айтырыы, ном-дептер үндүрүлгези дээш ук байырлал таварыштыр чорудар хемчеглерниң дугайында тодаргай айтырыглар көрдүнүп, соңгаарлаашкын чок, дээштиг, бир демниг ажылдаарын сүмележип дугурушканнар.


Часкы тарылгага белеткелдер

  Сезоннуг ажылдарга баш бурунгаар белеткел, алызында барып, ажыл-агый талазы-биле хоомай эвес чедиишкинниг болурун магадылаан.
    Часкы тарылгага белеткелдер— соңгаарладып болбас чугула ажылдарның бирээзи. «Часкы хүн бүдүн чылды чемгерер» — деп мерген чугааның утказы ханы-ла болгай. Кожууннуң сумуларында чамдык арат ажыл-агыйлар чыл бүрүде часкы тарылгага баш бурунгаар белеткенгеш, ажылы үре-түңнелдиг бооп турар.
    Оларга Алдан-Маадыр сумузунда Алексей Минчиир-оолович Ондарның удуртканы «Даялыг», Суг-Аксы сумузунда Кертик-оол Даргы-Сарыгович Монгуштуң башкарганы «Сүзүк» ажыл-агыйлары хамааржыр. Олар удатпас часкы тарылгага белеткел ажылдарынче кириптерлер. Баш бурунгаар шыңгыы белеткелдиинден оларның ажылы көскү черни ээлеп, чыл санында шаңнадып, мактадып турарлар. Yстүнде адааным ажыл-агыйларның ажыл-ишчилери часкы хову ажылдарын бедик деңнелге шалыпкын чорударын ыяк шиитпирлээннер.

Чоннуң кадыы дээш

Чырык өртемчейде бүгү кижилерниң кадыкшылы чүден-даа артык үнелиг. Ындыг болганда, «Тын — алдын, хүн — күзел» деп өөредиглиг чечен сөсте ханы утка-ла бар. Кижи бүрүзү кадык-чаагай чурттаарын күзээр. Чоннуң кадыын хайгаарап, янзы-бүрү аарыгларны баш бурунгаар болдурбас дээш ак халаттыг эмчи кижи сагыш салып, бодунуң билиин, күжүн харам чокка өргүп чоруур. Кожуун эмнелгезиниң кол эмчизи Адыгжы Викторович Куулар 200 ажыг ажылдакчыларлыг эмнелге коллективин багай эвес удуртуп турарын демдеглээри чугула.
   Арат чоннуң кадыкшылын экижидер дээш човаг-шылаг билбейн ажылдап турар арга-дуржулга талазы-биле шыырак эмчилер хөй! Ындыг эки ажылдыг эмчилерге Геннадий Бавууевич Сарыглар, Маргарита Экер-ооловна Күжүгет, Лидия Сергеевна Ондар, Оксана Дандый-ооловна Куулар, Азольта Азыранды-ооловна Ондар, Аяна Маадыр-ооловна Сарыглар болгаш оон-даа өскелер хамааржыр.
   Акы-дуңмаларының, төрел чонунуң, ажы-төлдүң кадыы дээш ак-көк Сүт-Хөлдүң дээди-даа, ортумак-даа эртемниг эмчилери моон-даа соңгаар могаг-шылаг чок ажылдаар дээрзинге чигзиниг турбас.

Бораш ОНДАР.
Сүт - Хөл

Возврат к списку