Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чээлилерге хамаарыштыр

Чээлилерге хамаарыштыр 28.03.2013
Чээли дээрге бо хүнде биче бизнеске бодунуң төлевилелдерин кыска хуусаада күүседип алырының дээштиг аргазы-дыр, чүге дээрге бодунуң капиталын мөөңнеп алырынга хөй үе негеттинер болгай, а чээлиниң дузазы-биле транспорт аймаан садып ап, чаа бүдүрүлгени ажыдып, садып турар бараанының ассортиментизин калбартып, шимчевес өнчү-хөреңгини садып ап азы тудуп ап болур.
— Биче бизнеске силерниң банкыңар чээлилерниң кандыг хевирин сүмелеп болурул?
— «Россельхозбанк» ААН-де биче бизнеске чээли тыпсырының калбак аргалары бар, ында аңгы-аңгы 39 программа ажылдап турар. Кайы программаны шилип алыры чээп алган акшаны кандыг сорулгаларга ажыглаарындан хамааржыр. Көдээ ажыл-агый бараанының бүдүрүкчүлеринге садып алганы өнчү-хөреңгизин долаага салгаш, көдээ ажыл-агый техниказын болгаш дериг-херекселдерин, чер участоктарын садып алырының тускай программазын саналдап турар бис. Сезоннуг хову ажылдарын эрттирери-биле биче бизнеске чээли тыпсырының элээн каш программаларын «Россельхозбанк» ААН сүмелеп турар.
   Биче бизнестиң «Чедингир», «Ажыктыг» болгаш «Хуу овердрафт» деп хевирлеринге көрдүнген чаа программалар эң чугула болгаш негеттинип турар апарган. Ол хевирлерни амгы үениң чээли алыкчыларының негелделеринге болгаш хереглелдеринге дүүштүр кылган.
    Ол ышкаш банк өске банкыларның тывысканы чээлилерин кады акшаландырар тускай чээли программазын база сүмелеп турар.
— Бир эвес саарылгада бараанымдан өске долаага салыр чүү-даа чок кижи болганымда меңээ негеттинип турар түңнү бээр бе?
— Ол силерниң дилеп турар чээлиңерниң түңүнден хамааржыр. Биче бизнеске чээлиниң долаа негеттинмес ийи: «Чедингир», «Долаа чок» деп программаларын сүмелеп турар. Ол программалар езугаар 1 чыл хуусаада 1 млн. түңнүг рубльди ап болур.
— Бир эвес чээлини беш чыл хуусаага алган болзумза, ону хуусаадан эрте үзе төлеп болур мен бе?
— Чоннуң күзелин болгаш негелдезин барымдаалап, «Россельхозбанк» ААН чээлизин хуусаадан эрте төлептер арганы чээли алыкчыларынга берип турар.
— Чээли алырының дугайында шиитпирни хүлээп ап тура, агар сан ажыдары азы банк-биле ажылдаар арга-дуржулгалыг болуру албан бе?
— Чээли алырда агар сан ажыдары ыяап күүседир ужурлуг негелде-дир, чүге дээрге чээли акшазын чүгле агар санче шилчидер. Бодунуң доктаамал алганы ийи болгаш оон-даа хөй чээлизин саадал чок төлеп турган чээли алыкчыларынга банк «Идегелдиг чээли алыкчызы» деп эрге-байдалды тыпсыр, ооң негелдезин езугаар ол 3 млн. рубльди 3 чыл хуусаада долаа чокка ап болур. 

"Шын" солундан алдынган

Возврат к списку