Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Любовь Соломанова - дуржулгалыг дагдыныкчы

22.03.2013
Кызыл кожууннуң өөредилге эргелелиниң чанында тургустунган «Эврика» немелде-өөредилге төвүнүң коллективиниң ажыл-ижи кажангызындан хайныышкынныг. Чүге дээрге, Россияның немелде өөредилге албан черлери бо күзүн 95 чыл оюн демдеглээр. Ынчангаш юбилейни төлептиг уткууру – педагог бүрүзүнүң кол сорулгазы. Педагог кижиниң билии бедик болган тудум, бодунга дээскиндир бүргеткен оолдар, уругларга база коллегалары-биле ажылдаары солун-даа, чиик-даа. Шынап-ла, «Эврика» төптүң башкыларының чоруткан янзы-бүрү хемчеглери ажыктыг, өөредиглиг. Ынчангаш ада-иелер бирги класстан эгелеп уругларын холундан чедип алгаш кээриниң ужуру ол.
   Чеди чыл кады ажылдап келген коллегаларым аразында, ылап-ла уругларга чүрээн берген педагогтарның кайызын кандыг дээр. Оларның дуржулгазы чыл санында бедип, педагогтуң нарын болгаш солун ажылын ханы билип, улуг сонуургалдыг ажылдап турар. Төптүң амгы методизи Любовь Виссарионовна Соломанова бо коллектив-биле шагдан тура харылзаазы быжыг, найыралдыг. Ооң бедик мергежил-дуржулгазындан башкылар хөйнү өөренгеннер. Бо удаада Л.В.Соломанова педагог, аспирант Азунда Владимировна Ооржактың ажылын деткип, ооң дагдыныкчызы болурун хүлээнген. Л.В.Соломанова Республикада немелде-өөредилге талазы-биле эң хөй ажылдаан педагогтарның бирээзи.
   Любовь Виссарионовнаны 1976-1986 чылдардан Межегей ортумак школага ажылдап турганындан эгелеп, эки билир мен. Ол үеде Межегей школазы чүгле район эвес, харын-даа ынчангы Совет Эвилелиниң школалар аразынга ат-сураглыг турду. Ында Л.В. Соломанованың киирген үлүү улуг. Ол Москваның культура болгаш уран-чүүл уни­верситединге база башкылап турган.
  «Эвриканың» ажыл-чорудулгазы-биле бүгү Тываның школачылары ус-шевер, тывынгыр-сагынгыр, бүгү тала-биле талантызын мөөңнеп, онзагай делгелгелер, мөөрейлер, фес­тивальдарже улуг сонуургалдыг киржип келген.
   Любовь Виссарионовна төрүмелинден башкы чаялгалыг. Ооң туруштуг мөзүзүнге улуг-даа, бичии-даа кижи аңаа сиңниге бээр. Ооң кол мергежили — күш-ажыл башкызы. Күш-ажыл— амыдыралдың үнезини. Ынчангаш уругларны чажындан күш-ажылга өөредир. Күш-ажылга дадыккан кижи кандыг-даа эртем бырашпас.
   Бедик категорияның педагогу, Россия Федерацияның улус өөредилгезиниң тергиини, Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы дээш, өске-даа хөй шаңналдарның эдилекчизи Любовь Виссарионовна Соломанова-биле эгин кожа ажылдап турарынга «Эврика» уруглар төвүнүң башкылары чоргаарланыр. Ынчангаш аңаа Рос­сияның албан черлериниң 95 чыл оюн таварыштыр бүгү-ле чедиишкиннерни, эгээрттинмес байлак дуржулгазын ам-даа аныяктарга дамчыдарын күзээлиңер.

Светлана Данзын-оол,
"Тываның Аныяктары"  №10

Возврат к списку