Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Март 20 — Делегейниң аас-кежик хүнү

Март 20 — Делегейниң аас-кежик хүнү 19.03.2013
«Аас-кежиктиң бо бир дугааргы Делегей хүнүнде шупту улусту кижи күчүзүнүң бүгү талалыг болгаш турум сайзыралынче чүткүлүн быжыглаарынче, өскелерге дузалаар ужурлуг боттарының хүлээлгелерин сактып келиринче кыйгырып тур мен. Ниити чаагай чорукка үлүг-хууну кирип тургаш, боттарывыс улам байыыр бис. Кээргел аас-кежиинге идиг бээр болгаш бистиң күзеп турарывыс келир үени тургузарынга дуза болур».

(2013 чылдың Хүнү-биле КНО-нуң Чиңгине секретары Пан Ги Муннуң кыйгырыындан).

      КНО-нуң Кол Ассамблеязының 66-гы сессиязынга дүүштүр болган «Аас-кежии болгаш чаагай чорук: экономиктиг чаа үлегер-хевирниң тодарадылгазы» деп бедик деңнелдиг хуралга чүве чугаалап тургаш, Чиңгине секретарь Пан Ги Мун «делегей чаа үлегер-хевирни манап келген, ол турум сайзыралдың үш үндезининиң дең-дески чоруун хүлээп көрүп турар. Социал, экономиктиг болгаш экологтуг чаагай чорук аңгылаттынмас. Олар каттышкаш, ниити аас-кежииниң өндүр улуг көргүзүүн тодарадып турар» — деп медеглээн.
      Ол чөвүлел хуралды национал аас-кежииниң көргүзүүнүң национал орулгадан артык чоруун 1970 чылдарның эгезинден бээр хүлээп көрүп турар Бутанның эгелээшкинин езугаар эрттирген.
     Аас-кежиин болгаш чаагай чо-руктуң эң чугула ужур-дузазын кижи төрелгетенниң сорулгаларының болгаш бүгү делегейде кижилерниң амыдыралының чүткүлүнүң эң чугула байдалын болгаш оларны күрүне политиказының сорулгаларынга айтырыгның чугула ужур-дузазын хүлээп көрбүшаан, Кол Ассамблея бодунуң 2012 чылдың июль 12-де 66Y281 резолюциязынга март 20-ни Делегейниң аас-кежик хүнү кылдыр чарлаан.

Возврат к списку