Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хоочуннарны чаа үениң техниказынга өөреткен

Хоочуннарны чаа үениң техниказынга өөреткен 19.03.2013
 Эрткен неделяда Тываның кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр институдунга Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлели болгаш Пенсионерлер эвилели күзелдиг хоочуннарга компьютерге өөредилгени организастаан. Аңаа ниитизи-биле 20 кижи келген.
    ТР-ниң Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Сагаан-оол Долгар, Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Ольга Дамдын компьютерни өөренип алырынче хоочуннарны эвилелдеп, алызы барып, Интернет амыдыралга аажок ажыктыг, бажың-балгадындан үнмейн, социал, коммунал-даа төлевирлерни төлеп алыр дээш, оон-даа өске дузазы улуг дээрзин демдеглээн. Шынап-ла, амгы үеде техника сайзыралы аажок дүрген чоруп олурар болгай. Улуг, аныяк-даа дивейн, Интернет таварыштыр садыгланып, даргаларже билдириишкин чорудуп, херек медээни көрүп ап, ырак черлерде төрел-дөргүлү, эш-өөрү-биле чугаалажып, чагаалажып турар апарган. Өөренир дээш келген хоочуннарның күзел-чүткүлдүүн, тура-соруктуун оларның арын-шырайындан-на эскердим. Компьютер баарынга олурупкаш, улуг сонуургал-биле көрүп, бүгү техниканы хайгаарап олурарын аажок сонуургап чаптадым. Ылаңгыя ында келген 65-80 харга чедир хоочуннарга Таисья Санчиевна Тюлюшту, Серенма Санчиевна Кууларны, Шурумаа Шулукаевна Шулууну, Мария Шожукпанны, Анай Балчировна биле Валерий Ховалыгович Кара-оолдарны, Сүт-Хөлден Валентина Тоорукпаевна Ондарны дээш, өскелерни-даа хамаарыштырып болур.
   Институттуң сан болгаш информатика кафедразының эргелекчизи Болат Самбуу хоочуннарны эвилең-ээлдек өөредип, оларга бүгү чүүлдерни айтып берип, чедимчелиг тайылбырлады. Компьютер техниказының кажан, каяа, чүнү, канчаар кылдыр тыптып келгенин, ооң очулгазын чыылганнар аажок сонуургап дыңнаан. Домактар парлаарынга өөредири-биле улуг назылыгларны белеткеп, чүнү канчаарын, кайнаар базарын башкы айтып бээрге, «өөреникчилер» ол-ла ояар көргүзүп олурдулар. Хоочуннар кымдан артык дыңнангыр, идепкейлиг, сундулуг өөреникчилер дээрзин Болат Какалович демдегледи.
    Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Ольга Дамдынның чугаалап турары-биле алырга, Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) кылган айыткалын езугаар база ТР-ниң Хоочуннар чөвүлелинге берген даалгазынга даянып алгаш, бир неделяның дургузунда хоочуннарны компьютерге халас өөредип турар. Ниитизи-биле бо чылын 2 бөлүктү өөредири планда кирген. Март айның төнчүзүнде чөвүлелдиң 2012 чылда кылып чоруткан ажылын түңнээн хемчегни организастап эрттирер. Аңаа чыл дургузунда кылып чоруткан ажыл-агыйны сайгарып, фотоотчетту кылыр. Ооң аразында Тиилелгениң 70 чылынга, Кызыл хоорайның 100 чыл оюнга, Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чыл оюнга тураскааткан хемчеглер чугула болур. Декабрь 22-де ТР-ниң Баштыңының №99 дугаарлыг тускай даалгаларының даңзызы-биле амыдырал байдалы берге хоочуннарны илередип, бажыңында чалгаарап олурар улуг назылыгларны алаактырары-биле оларны янзы-бүрү клубтарже, бөлгүмнерже хаара тударының талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп турар. Амгы үеде республикада улуг назылыглар клубтарының даңзызын, ында каш кижи барып турарын тодарадыр ажылдар чоруп турар. Ол ышкаш май 31-де В. Путинниң «Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга Россия Федерациязының Президентизиниң байыр чедириишкинин тыпсырының дугайында» №1438 дужаалын езугаар 100, 95, 90, 80 харлыг хоочуннарга байыр чедирип, белекти тыпсыры-биле хемчеглерни эрттирип турар. Патриотчу кижизидилге талазы-биле хоорайның школаларының, янзы-бүрү клубтар аразында мөөрейни чарлааны аажок солун. Амгы үеде хоорайның 6, республиканың 4 школазындан мөөрейге киржир дугайында чагыглар кирген. Аныяк-өскен төрээн черин, ооң чонунуң төөгүзүн хандыр билип, угаап чоруур ужурлуг. Ынчангаш хоочуннар чөвүлели өзүп олурар салгалдарга мындыг мөөрейни организастап турар.
   Россияның Күрүне Думазы бажың-балгат хуужударының хуусаазын ам-даа 2 чыл узаткан. Чурттаар оран-савазын, чер девискээрин хуужудуп ап четтикпээн кижилер хоочуннар аразында хөй. Ынчангаш оларга дузаны кадары-биле ТР-ниң болгаш Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлелинге (ТР-ниң Дээди Хуралы, каб. 107, тел. 3-37-79) документилерин ап алгаш чедип кээрин ТР-ниң Хоочуннар чөвүлели дыңнадып турар. Хоочуннарга кадастр палатазының тускай специалистери документ долдурулгазының талазы-биле тайылбырны чорудар. Бир албан черинге оочурлап, документизин дужаап кааш, бир ай манаарын болдурбазы-биле мындыг хевирлиг акцияны эрттирер.
   Бижээн чүүлүмнү түңнеп тура, черле ынчаш ТР-ниң Хоочуннар чөвүлелиниң чедимчелиг ажыл-агыйын, оларның кезээде бедик тура-соруктуун, кымдан-даа идепкейлиин, бурунгаар күзел-чүткүлдүүн демдеглээри чугула. Шынап-ла, улуг назылыглар хамаанчок, аныяк-өскенниң чамдыызы безин компьютерни чедимчелиг билбес болгай. Ынчангаш мындыг хевирлиг хемчеглерни чорудуп турары чүгле хоочуннарга эвес, а аныяк-өскенге үлегер-чижек болур дээрзи чугаажок.

Алдынай БАДЫ-ХОО.
Алдын-Херел АПЫКААНЫҢ тырттырган чуруу. 

"Шын" солун № 32 2013 чылдың март 19, вторник.

Возврат к списку