Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кол капиталында инвестиция хемчээли 2014 чылда 10,8 хуу өскен

Тываның кол капиталында инвестиция хемчээли 2014 чылда 10,8 хуу өскен 02.07.2015

Бо неделяда республиканың Чазаа инвестиция ажыл-чорудулгазының түңнелдерин үндүрген. 2014 чылдаакшаландырыышкынның бүгү дөстеринден Тываның кол капиталынче инвестицияның хемчээли 16,6 млрд. рубль болган. Эрткен чылга деңнээрге 10,8 хуу хөй.

ТР-ниң Экономика яамызының дыңнадыы-биле, капитал салыышкынының кол үлүү тывыш адырында – инвестицияның ниити хемчээлиниң 58 хуузу, азы 8 млрд. 992,8 млн. рубль болган. Кызыл-Таштыгның полиметалл чыдынында даг-болбаазырадылга комбинадынга немей, хөмүр-даш чыдынының Межегей участогунда бедик технологиялыг шахтаны чыл дургузунда тутканы база «Бенконс» даштыкы компанияның тууйбу биле бетон заводунуң тудуунуң эгелээни инвестицияның хемчээлин көвүдеткен.

Тыва элээн каш чылдар дургузунда инвестиция хаара тударының быжыг туружун салбаан. 2007 чылда ооң хемчээли чүгле 2,7 млрд. рубль болуп, бюджет акша-хөреңгизиниң 70 хуузундан хөйнү капитал салыышкынынче киириштирип турган болза, сөөлгү чылдарда инвестиция киирилдези каш катап көвүдээн. 2008 чылда – 3,8 млрд. рубль, 2009 чылда – 5,2 млрд., 2010 – 7,2 млрд. Өл өзүүшкүн колдуунда-ла хуу капитал үлүүн улгаттырганы-биле тайылбырлаттынар. 7 чылдың дургузунда хуу бизнес ниитизи-биле 34 млрд. рубль инвестицияны киирген. Бөгүнде республиканың девискээринде ажылдап турар компанияларның инвестиция курлавырының хемчээли 350 млдр. рубль хире. Оларның бүдүрүлгелеринде Тываның 1200 чурттакчызы ажылдап турар.

Республиканың байлак курлавырларын шиңгээдирде инвесторларны моондактап турар кол чылдагаан - транспорт-биле аргыжылганың чедингир эвес чоруун чайладыр сорулгалыг туттунуп турар Тываның кол төлевилели – Кызыл-Курагино демир-орук тудуунуң эгелээни-биле хуу инвестицияларның өзүлдези тайылбырлаттынар. Россияның чазааның тыва инфраструктура төлевилелин Национал чаагайжыдылга фондузундан акшаландырар төлевилелдер санынче киирер шиитпирин 2014 чылда бизнестиң инвестиция идепкейи улам күш киирген.Возврат к списку