Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: «Али-Баба» компанияның үндезилекчизи Джек Ма чурттуң кол партнеру апаары чадавас

Тываның Баштыңы: «Али-Баба» компанияның үндезилекчизи Джек Ма чурттуң кол партнеру апаары чадавас 22.06.2015

Президент экономиктиг шуулган соонда инвесторлар-биле ажылды күштелдирип, чөөн чүк-биле кады ажылдажылгаже кичээнгейни угландырарын айыткан.

«Али-Баба» компанияның үндезилекчизи Джек Ма чурттуң кол партнеру апаар чадавас – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ПДЭШ-2015-тиң соонда демдеглээн. – Ооң бизнезиниң чылда саарылгазы 500 млрд. доллар деп даап бодаары безин берге. Ол бизнезиниң технологиязын биче бизнестиң санын көвүдеткени-биле (Кыдатта ол схема-биле 14 млн. кижи ажылга тургустунган) чедип алганы база солун. Ийи хүн иштинде ооң-биле ужуражып чугаалашкаш, ооң хей-аъдын, тура-соруун кайгап ханмадым. Бизнес дугайында ооң бодалдарын боттарыңар сайгарып көрүңер даан:

• Чамдыктарда эки аргаларны тодаргай тайылбырлаары бо-ла болдунмайн баар. А эки болгаш белен кылдыр тайылбырлаары, эки арга эвес-тир.

• Силерниң билииңерге эки чүүлдерни немеп турар эштен тып алыңар. Маңаа чедиишкинниг кижи болуру албан эвес.

• Эки кижилерни эвес, а шын кижилерни дилеңер.

Оон-даа өске дыка хөй солун бодалдар бар! Чоргаарланыр-дыр мен!»

Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганының пленарлыг хуралының үезинде РФ-тиң Президентизи чурттуң хөгжүлдезиниң кол айтырыгларын адаан. Чурттуң эрге-чагыргазы эки эвес чайгылчак байдалдарны өжүрүп, ожаап турганы кризистен үндүрүп шыдаан.

«Эрткен чылдың төнчүзүнде-ле ханы кризисти биске ожаап турганын эки билир силер. Ол болбаан. Россияның экономиказы иштики быжыгыышкынның четчир курлавырларын мөөңнеп алган болгаш, чуртка турум чорукту тургузуп, таарымча чок чайгылыышкыннарны чавырылдырып, бергедээшкиннерни хала чокка, бүзүрелдиг эртип турар бис» - деп Путин демдеглээн.

Оон аңгыда экономиктиң өзүлдениң бир көргүзүү - хереглекчилерниң негелдези катап тургустунуп эгелээнин чурттуң президентизи айыткан.

«Силерниң дыка хөйүңер-биле чыл бурунгаар ужурашкан бис. Ол үениң дургузунда делегей, российжи экономика чамдык угланыышкыннар талазы-биле дыка өскерилген. База ол ышкаш бисти капиталдың делегей рыногунче кирерин кызыгаарлаан, ооң-биле чергелештир кол экспорт барааннарывыстың өртээ кудулаан» - деп, Путин экономиктиг шуулганның киржикчилеринге чугаалаан.

Чурттуң эрге-чагыргазының туружу болза, РФ-че инвестицияны киириштиреринге белен инвесторларга хостуг аргаларны болгаш таарымчалыг байдалдарны тургузары дээрзин президент В.Путин демдеглээн. Санкциялар дугайында чугаалап тура, РФ-биле ультиматум дылынга чугаалажыры болдунмас, Россия Федерациязының бодунуң сонуургалдарын болгаш хереглелдерин тодарадырынга АКШ шаптыктавас ужурлуг дээрзин чурттуң баштыңы айыткан.

Июнь 18-20 хүннеринде Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганы «Ажыл-чорудулганың үези: демниг күжениишкиннер-биле турум өзүлдеже!» деп кыйгының адаа-биле эрткен. Ооң ажылынга Россиядан база 65 чурттардан, ооң иштинде АКШ, Франция, Швейцария, Япония, Великобритания, Германия, Финляндия болгаш Кыдаттан бизнестиң 1600 ажыг төлээлери киришкен.


Возврат к списку