Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ПДЭШ-2015 үезинде Тываның Баштыңы РФ-тиң Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы база «Ростелеком» ААН-биле дугуржулгага атты салганнар

ПДЭШ-2015 үезинде Тываның Баштыңы РФ-тиң Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы база «Ростелеком» ААН-биле  дугуржулгага атты салганнар 19.06.2015

Дүн Петербургда эртип турар делегейниң экономиктиг шуулганының үезинде Россия Федерациязының Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы биле Тыва Республиканың Чазаа база «Ростелеком» КХН Тыва Республиканың девискээринге инвестиция төлевилелдерин боттандырар адырда кады ажыл-чорудулганың дугайында дугуржулгага атты салганнар.

Бо дугуржулга «Чурагайның дең эвес чоруун чайладыры» федералдыг төлевилелдиң регионга боттанылгазы-биле 250-ден 500 хире чурттакчылыг Тываның көдээ суурларын интернет четкизинче кожарын хандырар.

Ол айтырыг РФ-тиң Чазааның 2015 чылдың апрель 17-де айтыышкыны-биле бадылаттынган Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планында киргенин сагындыраал.

«Республиканың чурттакчылыг суурларынче харылзааның волокно-оптиктиг шугумнарын шөйүп тургаш, төлевилелди боттандырар. Ол дээрге Тывага бурунгаар базым-дыр. Интернет ачы-дузаларны калбартыр дээш күрүнениң талазындан сагыш салып турары дыка эки-дир. Ооң мурнунда планнааны ышкаш, ажылды саадатпайн, федералдыг төлевилелди бо чылын боттандырып эгелээри чугула. Тываның ыраккы суурларынга харылзаа адырын хөгжүдүп, Интернетти база мобильдиг харылзааны киирер талазы-биле айтырыгларны сайыт Николай Анатольевич Никифоров деткип турар. Тываның улуг девискээри база даглыг черлери Минкомсвязь биле Ростелекомнуң экперттерин чалдандырбаанынга өөрүп тур мен. Амгы үениң телекоммуникация инфрасруктуразын тургузары Тываның экономиказының мурнакчы адырларынга идигни берип, регионче инвестицияларны хаара тударынга эки салдарны чедирер ужурлуг» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тайылбырлаан.

«Ростелеком ААН-ның президентизи Сергей Борисович Калугинге өөрүп четтириишкинни дамчыдыксадым, чүге дизе Тыва Республика талазы-биле бистиң аравыска амыр эвес чугаалажылга болган чүве. Аргалыг-ла болза Спутник харылзаазын ажыглавайн, оптика-биле чурттакчылыг суурларны хөйнү алырын кызыткан бис. Ону чедип алдывыс. Дугуржулганы чарып тура, чурттакчылыг черлерниң хемчээлинче көрбейн, ажылды чорударын база чугаалаштывыс. Бистиң чуртта харылзааның ачы-дузаларынче кирериниң дең байдалын ол арга-биле хандырып турар» - деп, РФ-тиң харылзаа сайыды Николай Никифоров демдеглээн.

А төлевилелдиң херек кырында боттанылгазы дугуржулгага атты салгаш, садыглажылганы чоруткан соонда эгелээр. Федералдыг төлевилелче Тыва Республиканың 16 чурттакчылыг пунктулары кирген: Ак-Чыраа, Хөл-+зүү, Успенка, Чажык, Сизим, Көк-Хаак, Авыйган, Найырал, Суш, Тарлаг, Шанчы, Хорум-Даг, Ырбан, Качык, Терлиг-Хая, Чал-Кежиг. Бо чылын ол 16 черниң 14-үнге ВОШТ эгелээр ужурлуг. А Тожунуң Ырбан биле Эрзинниң Качык сумуларынга чырык хандырылгазының иштики дөстерин тургускужеге чедир баштайгы дээрезинде спутник каналдарын тургузары көрдүнген.


Возврат к списку