Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

өг-бүле фермаларын болгаш эгелеп чоруур фермерлерни деткиири-биле Тыва федералдыг субсидияның хемчээлин 9-тан 29 млн. рубль чедир көвүдеткен

өг-бүле фермаларын болгаш эгелеп чоруур фермерлерни деткиири-биле Тыва федералдыг субсидияның хемчээлин 9-тан 29 млн. рубль чедир көвүдеткен 18.06.2015

2015 чылда өг-бүлениң мал ажыл-агыйлыг фермаларынга грант кылдыр федералдыг субсидияны Тыва камгалап алган. Россияның Чазаа ол күрүне деткимчезин барык 3 катап көвүдеткен. Март айда бадылаттынганы езугаар республикага 9 млн. 799 муң рубльди тускайлаан турган болза, РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведевтиң июнь 16-да ат салганы чаа айтыышкынында көдээ ажыл-агыйның өг-бүле фермаларынга ол дузаламчының түңү 29 млн. 199 муң рубль чедир өскен.

Оон аңгыда Россияның Чазааның Даргазы РФ-тиң көдээ ажыл-агый яамызының эгелеп чоруур фермерлерге ажыл-агыйын тургузуп, хөгжүдеринге, ол ышкаш чуртталга байдалын экижидип алырынга чаңгыс удаа бээр дузаламчы дээш күрүнеден деткимче акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган. Тыва ол чарыгдалдарга 20 млн. 212 муң рубльди угландырарын планнап турган болза, федералдыг чазактың июньда шиитпири-биле субсидияның түңү 28 млн. 295 муң четкен.

Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының тайылбырлап турары-биле алырга, социал турум чорукту болгаш экономиканың доктаамал хөгжүлдезин хандырарын чедип алыр сорулгалыг кризиске удур хемчеглер планынга даянып, фермер ажыл-агыйын хөгжүдериниң регион программаларының кады акшаландырыышкынының хемчээлин көвүдеткен. Ылавылаарга, фермер шимчээшкинин деткип тургаш, аъш-чем рыногунда даштыкыдан аъш-чемнерни боттуң продукциязы-биле солуур айтырыгны шиитпирлеп, күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг чорукту чавырылдырып, чонну ажылга хаара тударын чедип алыры-дыр.


Возврат к списку