Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ажыл-агыйлары уксаалыг өшкүлери-биле Сибирь-Ыраккы чүктүң VII делгелгезинге үш тиилекчиниң санынче кирген

16.06.2015
Чылдың-на Чита хоорайда эртип турар уксаалыг малдарның делгелгезинге Тываның ажыл-агыйлары чедиишкинниг киржип турар. Бо удаада Сибирь болгаш Ыраккы чөөн чүк федералдыг округда өшкү ажыл-агыйларының аразынга Тываның «Биче-Тей» биле «Ооруг» көдээ ажыл-агый кооперативтери тиилекчилерниң санынче кирген.
Конкурска уксаалыг хойлар азырап турар 50 хире ажыл-агый киришкен. Бо удаада Тываның хойжулары хажыызынга арткан. Мурнуку одуругже Забайкальениң, Алтай Республиканың, Бурятияның, Алтай крайның болгаш Хакасияның уксаажыдылга заводтары үнген.
Малчыннарның сөөлгү чедиишкиннери-биле таныжар дээш Читага РФ-тиң көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы Александр Беляев, Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының мал ажыл-агыйы болгаш уксаажыдылга херээниң талазы-биле департаментизиниң, Россияның Малчыннар эвилелиниң база РФ-тиң Хойжуларның национал эвилелиниң төлээлери, Забайкалье крайның удуртукчулары болгаш көдээ ажыл-агый специалистери, уксаажыдылга ажыл-агыйының селекционерлери, регионнарның мал эмчилери болгаш эртемденнер, Казахстандан, Моолдан, Кыдаттан аалчылар келгеннер.
Россияның уксаалыг хой болгаш өшкү ажыл-агыйларының хөгжүлдезинге бо делгелге улуг ужур-дузалыг дээрзин специалистер демдеглээннер. Бо делгелгениң ачызында тергиин шынарлыг продукциялыг малдарны база эъткир, эъткир-дүктүг хойларның уксаазын ам-даа экижидериниң, малдың баш санын көвүдедириниң болгаш эът бүдүрүлгезин улгаттырарының аргалары тургустунуп турарын айыткан.
Эксперт комиссиязы малдарга үнелел бээринден аңгыда, «Рынок экономиказының үезинде Сибирьниң болгаш Ыраккы чөөн чүктүң хой ажыл-агыйларынга эртем болгаш практиктиг арга-сүмелерни бээриниң дугайында» деп темага «төгерик столду» эрттирген. Көдээ ажыл-агый угланыышкынныг өөредилге черлериниң студентилеринге хостуг ажылчын олуттарның ярмарказын эрттиргени база солун болганы чугаажок.


Возврат к списку