Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Энергетиктерниң болгаш эрге-чагырганың дугуржулгазы

Энергетиктерниң болгаш эрге-чагырганың  дугуржулгазы 14.03.2013
Республиканың сайзыралының талазы-биле кайы-даа талаларның айтырыгларынга хамаарыштыр шиитпирлерни тывары-биле квартал санында ужуражып турарын Тываның Чазаа биле «Тываэнерго» ААН-ниң удуртулгазы дугурушкан.
   Ындыг дугуржулганы биче болгаш ортумак бизнестиң ээлерин электри четкилеринге технологтуг коштурулгазының айтырыгларының талазы-биле Чазактың болгаш регионнуң четки компаниязының аразынга болган «төгерик столга» чарганнар. Кады ажылдажылга болгаш ажык-чарлыг чугаа коммерция болгаш тус-тузунуң эрге-ажыктарын хараан адааннажылгага бодаарга, ажыктыг болур деп, талалар санааннар. 
   Эрге-чагырга биле регион компаниязының аразында мынчага чедир тургустунган харылзааны чогумчалыг дээри болдунмас деп, олар демдеглээннер. Чугаа чүгле бот-боттарының аразынга хомудалдар кииреринге өйлежип турган. «Чаңгыс команда болуп ажылдаары нарын, ынчалза-даа шын шиитпирлер үндүреринге болгаш салдынган сорулгаларны чедип алырынга идегелдиг орук» — деп, ол дугуржулганың дугайын «Тываэнергонуң» директору Вадим Пешкуров демдеглээн.

Возврат к списку