Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаа-2015 болгаш «Масленица» байырлалдарының хемчеглери

Шагаа-2015 болгаш «Масленица» байырлалдарының хемчеглери 10.02.2015

«Шагаа-2015» 1-4 класс өөреникчилеринге оюн-тоглаа программазы (утренниктер) – Тываның чаңчылчаан культура болгаш ус ажыл төвүнге февраль 9-тан 13-ке чедир.

«Шагааның үүжези» допчулал болгаш номнар делгелгези; «Алдын Шагаа»өөреникчилерге темалыг кежээ; Национал ба­йырлал «Шагаа – хуулгаазын үе» культура программазы – А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага февраль 12, 13, 17 хүннеринде.

«Хуужуур чокта, төрүттүнген хүн эртпес, блины чокта, Масленица болбас» темага номнар полказы – А.С. Пушкин аттыг нацио­нал библиотеканың салбырларынга февраль 12-ден 22-ге чедир.

«Масленица – байлак сеткил» темалыг сайгарылгалар бөлүү –Н.Рушева аттыг уруг­ларның уран чүүл школазынга февраль 16-да 10.00 база 14.00 шакта.

«Шагаа» болгаш «Масленица» темазынга чугаалажыышкыннар, сюжет-рольдуг, дидактиктиг оюннар, «Экии, Масленица» темалыг класс шактары, «Делгем масленица» класстан дашкаар хемчеглер, «Орус хөглээшкин», «Солун делгелге» улустуң оюннары– школа назыны четпээн уругларның албан черлеринге, ниити-өөредилге албан черлеринге февраль 16-дан 22-ге чедир.

Кызыл хоорайның күрүнениң болгаш хөй-ниити организацияларынга «Ак чемниг Шагаавысты уткуулуңар!» программаны эрттирери – Тыва культура төвүнүң «Шайлаа­рак» кафезинге февраль 16-дан 28-ке чедир

Шагааны чаңчыл болуп байырлаары, темалыг класс шактары – Кызыл хоорайның өөредилге организацияларынга февраль 16-дан 18-ке чедир.

«Шагаа – чөөн чүктүң Чаа чылы» культура-өөредиглиг хемчег – Алдан-Маадыр национал музейниң конференц-залынга февраль дургузунда.

Презентация-конкурстар: «Национал аъш-чем», «Национал оюннар», «Национал идик-хеп»; «Тыва оюннар», «Шагаа-биле» хана солуннары болгаш чуруктар, шүлүкчү­­лер конкурстары – кожууннарның өөредилге организацияларынга февраль 14-тен 18-ке чедир.

«Анайжыгаш – чес мыйысчыгаш» шиижиткен көргүзүг – бичии көрүкчү театрынга февраль 19-та 12.00 шакта.

«Масленица неделязында суугудан блиныларның ужуп турганы» блины конкурузу – А.Чехов аттыг библиотеканың салбырынга февраль 21-де 12.00 шакта.

«Узун чаштыг кыстар чараш, угулзалаан хеви чараш» аныяктар ортузунга конкурс – «Найысылал» арт-төвүнге февраль 13-те 16.00 шакта.

«Шагаа. Саң салыры. Аалчыларны уткууру» шиижиткен көргүзүг. Тыва оюннар: тевек, аскак-кадай, аът шалбадаары, баг кагары (городки), чээп тыртыжары (канат), чинчи чажырары – кожууннарның өөредилге организацияларынга февраль 14-тен 16-га чедир.

Школалар өөреникчилеринге «Масленица» дугайында анимациялыг мультфильм­нерни көргүзери – Орус культура төвүнге февраль 16-дан 21-ге чедир.

Байырлыг концерт база Эрзин хүрээзиниң лама-башкылары-биле судур номчууру – «Найысылал» арт-төвүнге февраль 16-да 17.00 шакта.

«Масленица-лакомка» байырлыг хемчег, «Масленицаның езулалдары» өөреникчилер-биле ужуражылгалар – Немелде өөредилге төвүнге, ниити-өөредилге албан черлеринге февраль 16-дан 22-ге чедир.

Хоорайның дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң сургуулдарының киржилгези-биле  «Шагааның ак оруу» шажын-чырыдыышкынныг хемчеглер: лама-башкыларның лекциялары, судур номчууру; Шагааны байырлаарының дуга­йында эртемденнерниң чугаалары, байыр чедириишкиннери – «Найысылал»   арт-тө­­вүнге февраль 15-те 14.00 шакта.

«Тойлу» шиини көргүзери-биле «Шагаам чараш чаңчылдары» бичии уругларга шиижиткен көргүзүг – «Тет-А-Тет» биче   театрга февраль 16-дан 20-ге чедир 11.00, 16.00 шактарда.

«Шагаа-биле! Курай! Курай!» байырлыг концерт – Хоорайның «Енисей» Культура бажыңынга февраль 18-те 14.00 шакта.

«Шагаа-2015» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг концерт – Улусчу чогаадылга бажыңынга февраль 18-те 17.00 шакта.

В.Көк-оол аттыг национал театрның «Шагаа-2015» байырлалынга тураскааткан концерти – В.Көк-оол аттыг Национал  хөг­­жүм-шии театрынга февраль 18-те 18.00 шакта.

Воскресенск дуганынга Бурганга мөргүл — февраль 18-те 23.45 шакта.

«Шаг — чаагай, Шагаа — чаагай» шиижиткен көргүзүг, «Чаңгыс суур – чаңгыс      бүдү­­­рүлге» делгелгези – Арат шөлүнге февраль 19-та.

Национал оюннар: тевек, аът шалбалаары, аргамчы тыртары – Арат шөлүнге февраль 19-та 13.00 шакта.

Национал оюннар, аъш-чем, идик-хеп конкурстары – Хоорайның «Енисей» Культура бажыңынга февраль 19-та 10.00 шакта.

Тываның национал оркестриниң «Хүн-Хүртү» аас чогаал бөлүү-биле Шагаа байырлалынга тураскааткан концерти – В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии         театрынга февраль 19-та 18.00 шакта.

Күрүнениң «Саяннар» ыры болгаш танцы ансамблиниң Шагаа байырлалынга тураскааткан «Шагаа-биле!» концерти – Улусчу чогаадылга бажыңынга февраль 20-де 17.00 шакта.

Ай календары-биле Чаа чылга турас­кааткан тыва классиканың концерти – Тываның күрүне филармониязынга февраль 21-де 18.00 шакта.

Масленицага тураскааткан хөглээшкин (хороводтар, танцы-сам, концерт программазы, тараа сывындан ойнаар-кысты өрттедири) – №8 ниити-өөредилге ортумак школазының шөлүнге февраль 21-де 12.00 шакта.

«Масленичный разгуляй» шиижиткен көргүзүг – Арат шөлүнге февраль 22-де.

«Делгем Масленица» байырлыг көргү­зүг – «Тет-А-Тет» биче театрга февраль 22-де 14.00 шакта.

«Чагыны чаалап алыры» конкурс – Арат шөлүнге февраль 22-де 14.00 шакта.

Шупту школаларга национал оюннар маргылдаалары: «Хүреш», шыдыраа (шашки), тергиин шалбачы (лассо), тергиин тевекчи, кажык тергиини (команда аайы-биле) – өөредилге организацияларынга февраль 14-тен 18-ке чедир.

Тыва национал оюннарны эрттирери: аргамчы октаары, аргамчы тыртары, кара адары, тевек тевери, даш көдүрери – Арат       шө­­лүнге февраль 19-та 11.00 шакта.

Спорт хевирлериниң аайы-биле секция­ларны эрттирери (расписание езугаар); чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дузаны чедирери (бассейн, дадыктырылга залдары) – И. Ярыгин аттыг «Спорт» МАА-га, «Херел» спортзалынга февраль 18-тен 23-ке чедир 10.00-20.00 шактарда.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан өөреникчилер аразынга рес­публика чергелиг «Хүреш» маргылдаазы– «Сүбедей» УСК-га февраль 20-де 14.00 шакта.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан өөреникчилер аразынга рес­публика чергелиг «Хүреш» маргылдаа­зы – «Сү­­бедей» УСК-га февраль 20-де 16.00 шакта

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан ча адарынга республика чергелиг маргылдаа (кара адары) – «Сү­­бедей» УСК-га февраль 20-ден 22-ге чедир 08.30 шакта.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар аразынга «Хү­реш» маргылдаазынга Тыва Республиканың кубогу – «Сүбедей» УСК-га февраль 21-де 13.00 шакта.

Спортчу болгаш национал оюннар – «Тайга» станциязынга февраль 21-де 13.00 шакта.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан «Хөл шыдыраа» шыдыраага республика чергелиг маргылдаа – «Сү­­бедей» УСК-га февраль 21-22, 11.00 шакта.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан эр хиндиктиг кижилер аразынга республика чергелиг «Хүреш» маргылдаазы – «Сүбедей» УСК-га февраль 22-де 13.00 шакта.

«Шагаа-2015» национал байырлалга тураскааткан республика чергелиг нацио­нал оюннар маргылдаалары (аргамчы октаары, тевек) – «Сүбедей» УСК-га февраль 22-де 11.00 шакта.

Чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дузаны чедирери (бассейнге эштири) – Тываның күрүне университединиң эштир бассейнинге февраль 18-тен 23-ке чедир 08.00-20.00 шактарда.

«Балден Лхамо», «Жамсаран», «Ямандака», «Дашичавап Сан. Февраль», «Дугжуумба» мөргүл номчулгалары – Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 1 бажыңда «Цеченлинг» хүрээзинге февраль 16, 17-де 09.00, 12.00, 17.00 шактарда.

«Сундуй», «Беш Курум» мөргүл номчулгалары – «Цеченлинг» хүрээзинге февраль 18-те 12.00, 15.00 шактарда, 22.00-05.00 шакка чедир.

«Саң салырының» езулалы – «Цеченлинг» хүрээзинге февраль 19-та 07.00 шакта.

«Комбо, Конгор», «Шойжал», «Дугжууба» мөргүл номчулгалары – Фрунзе кудумчузунда 51/1 бажыңда «Дабабрайбулинг» хүрээзинге февраль 16, 17-де 09.00, 17.00 шактарда.

«Цедор Лхамо» мөргүл номчулгазы – «Дабабрайбулинг» хүрээзинге февраль 18-те 22.00-05.00 шакка чедир.

«Чолукшулга», «Саң салырының» езулалы – «Дабабрайбулинг» хүрээзинге февраль 19-та 07.00 шакта.

«10 сагыызын», «Сор езулалы» – Колхозная кудумчузунда 101 бажыңда «Ташипанделим» хүрээзинге февраль 16, 17-де 08.00, 17.00 шактарда.

«Канчыыр судурунуң номналы», «Лама Чотпа, Ямандака», «Цедор Лхамо» мөргүл номчулгалары, «Шагаа» йөрээлдери – «Ташипанделим» хүрээзинге февраль 18, 19-та 12.00 шакта, 23.00-05.00 шакка чедир.

Ай календары-биле Чаа чыл таварыштыр лама-башкыларның байыр чеди­риишкиннери болгаш эки күзээшкиннери – республиканың албан черлеринге болгаш организацияларынга февраль 18, 19 хүннеринде.

Мөргүл номчулгалары, тыва национал оюннар – «Найысылал» арт-төпке, Тываның күрүне филармониязынга, «Сүбедей» УСК-га, Улусчу чогаадылга бажыңынга, хоорайның «Енисей» Культура бажыңынга февраль 18, 19-та 21.00-06.00 шакка чедир.

Дөгээ даанга «Саң салырының» езулалы – Дөгээ даанга, февраль 18, 19-та 24.00-08.00 шакка чедир.

«Кадарчы» тураскаалының чанынга «Саң салырының» езулалы – «Кадарчы» тураскаалының чанынга февраль 18, 19-та 24.00-08.00 шакка чедир.

Культураның Национал болгаш дыштанылга парыгынга «Саң салырының» езулалы – Культураның Национал болгаш дыштанылга парыгының шөлүнге февраль 18, 19-та 24.00-08.00 шакка чедир.

«Сүбедей» УСК-ның чанынга «Саң салырының» езулалы – «Сүбедей» УСК-ның чанынга февраль 19-та 08.00 шакта.

Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринде хү­­рээниңчанынга «Саң салырының» езулалы – Кызыл хоорайның солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринде хүрээ­ниң чанынга февраль 18, 19-та 24.00-08.00 шакка чедир.


Возврат к списку