Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Пенсияга 11,4 хуунуң немелдезин санаары

Пенсияга 11,4 хуунуң немелдезин санаары 05.02.2015

2015 чылдың февраль 1-ден камгалалдыг пенсия 11,4 хуу өскен болгаш ону пенсия баллынга дүүштүр санаар апарган.  Чүге дизе ындыг чаартылга 2015 чылдың январь 1-ден пенсия санаарының чаа дүрүмү   күштүг болуп киргени-биле хол­башкан. 2015 чылдың январь 1-де пенсия баллы 64 рубль 10 көпеекке дең турган болза, а февраль 1-ден ону индексастаан соонда бир баллдың өртээ  71 рубль 41 көпеек чеде берген (64,1 х 11,4 хуу).  

Февраль 1-ден камгалалдыг пенсия 1, 114 коэффициент, азы 11,4 хуу өскен болганда, ону балл таварыштыр санаарда, пенсионер кижи бүрүзүнүң ап турар пенсиязынга дүүштүр санап үн- дүрер. Чамдык улус мону соора билип алгаш, бо баллды 11,4 хуу­га көвүдедир, ынчангаш шупту пенсионерлерге немелде чаңгыс түңнүг болур деп бодап турары шын эвес. Өзүлде мурнуку чылдарда санап турганы ышкаш, пенсионер бүрүзүнүң пенсиязының хемчээлинден хамааржыр дээрзин онзагайлаары чугула.

Амгы пенсионерлерниң камгалалдыг пенсиязын февральда болган индексация  езугаар канчаар санаарын тодаргай чижекке көөрге мындыг: М. кыраанының камгалалдыг пенсиязын ап турар. 2015 чылдың  январь 1-де ооң пенсиязы 13509 рубль турган. Февраль 1-ден ыңай ооң алыр пенсиязын 1,114 коэффициент-биле санаарга, 15049,36 рубль болур. Балл езугаар санап үндүр- ген немелдези – 1540 рубль 36 көпеек.

Бо чылын балл тургустунган-даа болза, эргиде турганы ышкаш, хуузунга көвүдедип, чижег­лей санап болур бе деп Пенсия фондузунуң специалистеринден айтырарымга, ол арай-ла шын эвес апаар деп харыыладылар.

Улус будалбазы-биле иштики хөй-ле санаашкыннарны албайн, ону Пенсия фондузунуң специа­листеринге арттыргаш, пенсио­нерлер боттары бөдүүнү-биле санап алырда, пенсиязының хем­чээлин 1,114 коэффициентиге, азы 11,4 хууга көвүдедип ап болур хевирлиг деп бодаар-дыр мен.

Ынчаар чижеглей санап көргеш, көпеек чергелиг ылгал туруп келзе, специалистер шын эвес санаан деп буруудадыышкын турбас боор. Чүге дизе бо удаада пенсионерлерниң санааш­кынга сонуургалын барымдаа­лааш, бодум хуумда билип алганым-биле мындыг тайылбырны кылып, пенсиязы кайы хире өскенин билип алырда, чижек-биле калькуляторга кижи боду санап алырының бөдүүн аргазын айытканымны чугаалап каайн. 

 Надежда Эргеп.


Возврат к списку