Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Начын Кууларның мөңгүн медалы

Начын Кууларның мөңгүн медалы 05.02.2015

Хостуг  база херээжен хүрештерге Голден Гран-при И. Ярыгинниң 26 дугаар бүгү делегей чергелиг чаңчыл болган маргылдаазы январьның 23-25 хүннеринде Красноярск хоорайга болуп эрткен.

 Маргылдаага делегейниң 21 чурттарындан 273 шыырак мөге киришкен. Бистиң республиканың адын камгалап, 2014 чылда Россияның ийи дугаар призеры Омак Сурун база  делегей чергелиг маргыл­дааларның киржикчилери  Хуреш-оол Дондуг-оол, Менги Мортуй-оол база аныяк  19 харлыг мөгелер: Кызылда олимпийжи курлавырлар училищезиниң сургуулу  Начын Куулар,  көдээ ажыл-агый техникумнуң студентизи Сылдыс Монгуш хүрешкеннер.

Баштайгы салыгда 57 (килдиг)  мөгелер аразынга Омак Сурун, 61 (килдиг) мөгелер аразынга Сылдыс Монгуш  база   Начын Куулар ойнааннар. Дараазында 61 (килдиг)  мөгелер аразынга ниитизи-биле шупту 33 спортчу күжүн шенеп хүрешкен. Оларның аразында алдарлыг мөгелер: Чечен Рес­публикадан  2012 чылда олимпий оюннарының чемпиону Отарсулдан Джамалов, Бурят Республиканың шыырак мөгези, 2014 чылда Россияның чемпиону база делегей маргылдаазының киржикчизи Александр Бого­моев, аныяктар аразынга делегейниң тии­лекчизи, Дагестандан мөге Рашидов, осетин мөге Гамлет Рамонов, Европаның шаңнал эдилекчизи бурят мөге Булат Бадоев, 2011 чылда Россия­ның шаңнал эдилекчизи  якут мөге Василий Стучков, 2014 чылда Россияның шаңнал эдилекчизи якут мөге Егор Понамарев олар киришкеннер.

Бир дугаар салыгда Начын Куулар  осетин мөге Гамлет Рамоновту 10:1 санга      бүзүрелдиг ойнааш, көрүкчүлерниң база тренерлерниң сонуургалын чаалап апкан.  Дараазында  ийиги-үшкү салыгларда  бистиң мөгевис Начын Куулар якут  мөге Василий Стучковту 3:2 санга база  Егор Понамаревту 4:3 санга тиилээн.  Дөрткү финалче кирер шиитпирлиг салыгда бурят мөге Булат Бадоев-биле ачыр-дачыр хүрежип, сан талазы-биле 3:2 кылдыр тиилээн. Сөөлгү салыгда бирги чер дээш Россия­ның чыынды командазының кежигүнү Александр Богомоевке 7:0 кылдыр аштыргаш,   ийиги   черни алган. Түңнелинде Начын Куулар база маргылдааның чуруму-биле 1-2 дугаар чер алган мөгелер Россия­ның адын камгалап, дараазында Делегей кубогу база 23 харга чедир мөгелер аразынга Европаның бирги чери дээш маргылдааларга киржир эргени чаалап алганнар. Аныяк мөге  амгы үеде Красноярск хоорайда тренерлери Айдаш Самдан биле Амур-Хаан Битаровтуң удуртулгазы-биле аныяктар аразынга делегей маргылдаа­зынга киржир эрге дээш март 28-29-та Улан-Удэге болур Россия маргылдаазынга белеткенип эгелээн.  

Начын Кууларның чедиишкининге  авазы, республика эмнелгезиниң сес­тразы Салбакай Куулар база бичии кыс дуңмазы Алдын-Сай, төрелдери, эш-өөрү канчаар-даа аажок өөрүп, байыр чедиргеннер.

Маргылдаага Россияның командазы  ниитизи-биле 35 медальдарны чаалап алгаш, бирги черже үнгеннер. Монголияның командазы херээжен мөгелерниң эки хүрешкени-биле 10 медальдарны алгаш, кажангызындан-даа эки түңнелди көргүзүп, ийиги черни чаалап алган.

Чурукта: Начын Куулар тренери Айдаш Самдан-биле.

 Алексей  Чамбал-оол. 

Чурукту хуу архивтен алган.


Возврат к списку