Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизи чаа үнген 2015 чыл-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Россияның Президентизи чаа үнген 2015 чыл-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген 20.01.2015

Январьның дыштаныр хүннеринде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Чаа чыл-биле болгаш Рождество-биле байыр чедирген хөй санныг телеграммалар келген. Оларның аразында чурттуң удуртукчуларындан Тываныңчурттакчыларынга чырык байырлалдар-биле байыр чедириишкиннери хөй болган.

Россияның Президентизи Владимир Путинниң байыр чедириишкининде мын­дыг сөстер бар: «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чаа чыл-биле болгаш Рождество-биле Силерге байыр чедирип тур мен! Ол үр манаар байырлалдарывыс онзагай хөөннү кезээде болдурар, чаа, чырык бодалдарны болгаш күзелдерни тывылдырар. Оларны эки медээлер-биле, чаагай өскерлиишкиннер-биле, салдынган сорулгаларның чедиишкинниг күүселдези-биле холбаштырып турар бис. Силерге кадыкшылды, чаагай чүүлдерни, ажыл-херектериңерге чедиишкиннерни болгаш найыралчы харылзааларның өөрүшкүзүн сеткилим ханызындан күзедим!».

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу: «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чаа 2015 чыл-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер! Ол чыл Силерге аас-кежиктиг болуп, хөй-ле чырык болгаш өөрүшкүлүг хүннерни эккелзин, чаа-чаа ажыл-херектерниң болгаш тиилелгелерниң чылы болзун! Быжыг кадыкшылды, тайбыңны болгаш чаагай чүүлдерни Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге күзедим!».

Бойдус курлавырларының болгаш экология сайыды С.Донской:

«Чаа чыл-биле болгаш Рождество-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер! Аас-кежиин, чаагай чүүлдерни болгаш улуг Россияның чаагай чоруу дээш бүгү эгелээшкиннериңерге болгаш ажыл-херектериңерге чедиишкиннерни күзедим!».

Москва областың губернатору Андрей Воробьев:

«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Силерниң амыдыралыңарга эки өскерилгелерни болгаш чырыткылыг, уттундурбас болуушкуннарны чү-ректиң ханызындан күзедим! Силерниң төрел болгаш чоок кижилериңер Силерни кезээде өөртүп база деткип чоруур болзун. Аас-кежиин, кадыкшылды, тайбыңны болгаш чедиишкиннерни күзедим!».

Ингушетия Республиканың Баштыңы Юнусбек Евкуров:

«Чаа 2015 чыл-биле болгаш Христостуң төрүттүнгениниң чырыткылыг байырлалы-биле чүректиң ханызындан байыр чедирип тур мен. Үнер чыл Силерниң аал-ораныңарга чылыгны болгаш таарымчалыг байдалды тургузар, бистиң Төрээн чуртувустуңчечектелиишкини дээш Силерниң бо­далдарыңар болгаш күзелдериңер боттаныр болзун. Силерге болгаш Силерниң өг-бүлеңерге быжыг кадыкшылды, аас-кежиин, эки чүүлдерни болгаш чечекте­лиишкинни күзедим».


Возврат к списку