Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Парлалга Хүнүн таварыштыр Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини

Россияның Парлалга Хүнүн таварыштыр Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини 15.01.2015

Тываның массалыг информация чепсектериниң хүндүлүг ажылдакчылары!

Силерниң профессионал байырлалыңар-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Россияның Парлалга хүнүн улуг чурттуң информастыг делгеминиң чаң­гыс аай чоруун болгаш Россияның хамаатыларының конституция езугаар кол эргелериниң бирээзи — сөстүң хостуунуң күүселдезин каттышкан күжениишкиннери-биле хандырып турар аңгы-аңгы мергежилдиг кижилер бөгүн демдеглеп турар.

Журналистика — социал харыысалгалыг база бир мергежилдерниң би­рээзи. Хөй-ниитиниң саналын хевирлеп тургузарының, сагыш-сеткилдиң болгаш мөзү-шынарның эртинелерин чыырының, өзүп орар салгалды кижизидериниң чугула чепсектери солун, радио, телевидение, Интернет болур.

Тываның массалыг информация чепсектериниң ниити-российжи агымның аайы-биле сайзыравышаан, ниитилел-политиктиг турум чорукка болгаш бистиң хөй националдыг чонувустуң демнежилгезинге идиг бербишаан, рес­публиканың сайзыралынга көскү са­лыышкынны киирип, төрээн булу­ңунуң амыдыралында болуп турар болуушкуннарны чогуур үезинде болгаш улуг сонуургал-биле чырыдып турары өөрүнчүг.

Бистиң журналистеривиске респуб­лика-биле кады боттарының долу аргалары-биле ажылдап билиринге улуг шылгалда эрткен чыл болур. Ол шылгалданы чедиишкинниг дужааганнар.

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга, Кызыл хоорайның 100 чылынга, Россияга Культура чылынга болгаш Тывага Орус дыл чылынга тураскааткан хемчеглерниң күүселдезинге массалыг информация чепсектериниң ролюн үнелеп четпес. Юбилейниң хемчеглеринге белеткел болгаш ону эрттирип турар үеде тырттырган чүс-чүс теле болгаш радиосюжеттер, фоторепортажтар, чүүлдер, интервьюлар 100 чылдың юбилейиниң базым бүрүзүн тырттырып алыр арганы берген, ол Тываның амгы болгаш келир үедеги салгалдарынга бодунуң чериниң каас-чаражынга, ооң хүндүлээчел чонунга болгаш культуразынга чоргаарланыр апаарынга чедирген.

Юбилейлиг хемчеглерниң ачызында бистиң чонувустуң улуг Россияның чоннары-биле быжыг харылзаалыг эрткен 100 чылының кол болуушкуннарын ханы сайгарар, Тываның культура салгалының онзагай талазын долузу-биле ажыдар, ооң төөгүзүнде солун болгаш билдинмейн чораан фактыларны дилеп тывар, Россияның болгаш делегейниң чоннарынга Азияның төвүнде респуб­ликаның келир үеже чүткүлүн көргүзер  аргалыг болган бис.

Бо дээрге хүндүткел көргүзер үүле-херек-тир!  Журналистер ниитилежилгези 2014 чылдың чогумчалыг түңнелдерин камгалап арттырар, ону барымдаалап улам бурунгаарлаар дээр­зинге бүзүрел бар.

2015 чылда республиканың мурнунга улуг-улуг инвестиция болгаш губернатор, чуртталга тудуунуң төлевилелдериниң күүселдезин уламчылаар, уругларга школа назы четпээн уруглар албан черлеринге олуттар-биле хандырарының программазын доо­зар, кадык камгалал системазының шынарын экижидер талазы-биле улуг сорулгалар тургустунган. Бо бүгү чүүлдер бийир тутканнарның талазындан кичээнгейни, оларның сайгарылгазын, үнелелин болгаш бодалдарын манап турар. 

2015 чылдың майда Улуг Тиилелгениң 70 чылын демдеглээр бис. «Плюс Информ» солуннуң журналистер ниитилежилгезинге деткиткен идепкейлиг туружу Тиилелге шөлүнге мемориал тургузарын албадапкан дээрзин шупту утпаан бис, Тиилелгениң 65 чылынга тураскаадып ажыттынган ооң ханаларында Тывадан фронтуже чорутканнарның аттарын сиилбип бижээн. Ол дээрге тыва парлалганың төөгүзүнде төлептиг арын-дыр! Тиилелгениң 70 чылында силер, МИЧ-лерниң ажылдакчылары, патриотчу чоруктуң, улуг салгалга, фронтучу хоочуннарга ки­чээнгейниң  үлегерин көргүзер силер деп идегеп турар бис.

Силерниң хамааты туружуңар, хү­лээлгени эки билир чорууңар, бедик мергежилиңер бо сорулганы чедиишкинниг күүседиринге дузалаар дээрзинге чигзиниг чок.

Силерге журналистиканың эң эки чаңчылдарынга шынчы чорукту, бодуңарның мергежилиңерниң чаагай ат-алдарын моон соңгаар-даа бедик тударыңарны сеткиливис ханызындан кү­зедивис! Төрээн чериңерге ынакшыл сиңген силерниң сөстериңер номчукчуларның, дыңнакчыларның болгаш көрүкчүлерниң деткимчезин алырын, эки сеткил-хөөннү оттурарын, ниитилелге чөпшээрежилгени болгаш турум чорукту моон соңгаар-даа быжыглаа­рынга идиг болурун, амгы үениң эң чидиг болгаш чугула айтырыгларынга харыыны тыварынга дузалаарын күзеп тур бис.

Силерге чаа-чаа чогаадыкчы че­дииш­киннерни, эгээртинмес күштү, чидиг бийирни болгаш профессионал  өзүлдени, сагыш-сеткилдиң сергек чоруун, быжыг кадыкшылды болгаш улуг аас-кежиин күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.Даваа. 


Возврат к списку