Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары! 31.12.2014

Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Үнүп орар Чаа чыл-биле болгаш Христостуң төрүттүнгени-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрү­­ңер!

Ол байырлалдар кажан-даа онзагай, өг-бү­­лениң чылыг чоруу-биле, төрел болгаш чоок кижилерниң ынакшылы-биле  бисти бүргеп чоруур.

Эртип турар чыл биске эң эки чүүлдерни, аайлажыышкыннарны болгаш хуу чедиишкиннерни арттырган. А Чаа чылда ыдыктыг кү­­зелдеривис бүдер, өөрүшкү болгаш аас-кежии элбек болур!

Бистиң бүгү эгелээшкиннеривиске болгаш кылган чүүлдеривиске чедиишкин келир болзун, тодуг-догаа чорук немешсин, чогаадыкчы чаа идеяларывыс амыдыралга боттаныр болзун!

2015 чыл республиканың чурттакчы    бүрүзүнге депшилгелиг хөй-хөй саналдарны болгаш оларны шиитпирлээриниң аргаларын, чедиишкинниг ажыл-херектерни болгаш күүсеттинген планнарны өргүүр болзун!

Бистиң күзел-чүткүлдеривиске бот-ботта­рывыска ачы-дуза, сырый каттыжыышкын болгаш чаагай сеткил каттышсын!

Чаа чыл-биле!

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазы  Х. Монгуш.

 

 * * *

Бистиң хөй националдыг рес­публикавыста эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс, хүндүлүг хоо­чуннар! Хоочуннар (пенсионерлер) чөвүлелиниң Тыва регион салбырының президиумунуң болгаш хоо­чуннарның хоорай чөвүлелиниң президиумунуң өмүнээзинден силерге Чаа 2015 чыл-биле болгаш Христостуң төрүттүнгени-биле чү­­ректиң ханызындан байыр чедирип тур бис.

Бөгүнгү чедип алдынган бүгү    чүүлдер силерниң күш-ажылыңарның    үре-түңнели-дир, чурттакчы бүрүзү, аңгы мергежилдиң болгаш назы-харның кижилери төрээн республиказының экономиказын быжыглаарынга боттарының салыышкынын киирип келген дээрзи билдингир.

/нүп орар ногаан Хой чылы силерниң аал-ораныңарга тайбыңны, чаагай сеткилди болгаш ынакшылды сөңнээр болзун! Силерге быжыг кадыкшылды, хоочуннарның ажыл-херектеринге сырый эвилелди күзеп тур бис.

Тыва Республиканың Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы  С.К. Долгар.

Кызыл хоорайның Хоочуннар чөвүлелиниң даргазы  О.К. Дамдын. 


Возврат к списку