Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының Конституция хүнү-биле!

Россия Федерациязының Конституция хүнү-биле! 11.12.2014

Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Бистиң чуртувустуң эң кол күрүне байырлалдарының бирээзи — Россия Федерациязының Конституция хүнү-биле сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!

Политиктиг нарын байдалдың үезинде ажылдап кылдынган болгаш 1993 чылда хүлээп алдынган Конституция бистиң чуртувустуң чаңгыс демин камгалап арттырарынга улуг рольду ойнаан, ооң чаартылгазынга быжыг эрге-хоойлу үндезинин быжыглаан, федерализмниң, демократтыг калбак эргелерниң, политиктиг болгаш экономиктиг хосталгаларның, хоойлунуң дээди чоруунуң принциптеринге ниитилелди каттыштырарының байдалдарын тургускан. Россия күрүнезиниң чаа үндезинин тургускаш, Конституция хамааты ниитилелдиң тургустунарынга, экономиканы рынок харылзааларынче шилчидеринге, Россияны улуг чурт кылдыр катап тургузарынга идигни берген.

Амгы күштүг болуп турар Конституцияның амыдыралчы чоруу ооң соонда эрткен чылдарда илдеңи-биле бадыткаттынган.

Бо чылын /ндезин Хоойлуну хүлээп алганының ээлчеглиг чылын бистиң-биле кады Россияга каттышкан Крым болгаш Севастополь демдеглеп турарлар.

Бистиң республикавыс Россияның Конституция хүнүн тыва чоннуң төөгүзүнде уттундурбас үеде—Тываның болгаш Россия­ның демнежилгезиниң 100 чылында демдеглеп турар. Ол болуушкунга тураскааткан юбилейлиг хемчеглерге чурттуң Президентизиниң Чарлыы-биле федералдыг эрге-байдалды тывыскан. Байырлал хемчеглеринге киржип келген хөй санныг аалчыларның аразынга күрүне Баштыңы Владимир Владимирович Путин база турган.

Юбилейге белеткел болгаш ону демдеглээни бистиң чонувустуң эрткен төөгүлүг оруун хандыр сайгарарынга барымдаа болган. Республикага төөгүлүг бо чылда улуг чурттуң салым-хуузу-биле тудуш холбаалыг чоруувусту медереп билип, ооң чарылбас кезээ бистиң төрээн булуңувус дээрзин чоргаарал-биле демдеглеп турар бис.

Бистиң амыдыралывыстың /ндезин Хоойлузун удуртулга болдурбушаан, республиканың Чазаа регионнуң, экономиканың бурунгаар хөгжүлделиг адырларын сайзырадырынче, чоннуң амыдыралының деңнелин бедидеринче угланган политиканы боттандырып турар.

Россияның Конституциязы ниитилелге бүрүнү-биле-даа, российжи кижи бүрүзүнге-даа хамааржыр. Хамаатыларның эргелериниң болгаш хосталгаларының үндезинин быжыглавы­шаан, ол бистиң кижи бүрүзүнге улуг күрүневисти хөгжүдериниң чорудулгаларынга шыдаар шаавыс-биле киржиринге орукту ажыдып берген. Чаа тургустунган Россияның хамаатылары сөөк-язызы, шажын-чүдүлгези, чурттап турар чери, ээлеп турар албан-дужаа­лы, эр-кызы, назы-хары болгаш өске-даа ылгалыр чүүлдери хамаанчокка /ндезин Хоойлуну хүндүлээр болгаш сагыыр, ында айыттынган нормаларны болгаш принциптерни,  кижи төрелгетенниң үнелиг чүүлдерин удуртулга болдурар ужурлуг. Бистиң Ада-чуртувустуң, төрээн булуңувустуң чечектелиишкининиң, ооң чурттакчыларының чаагай чоруунуң үндезини ында болуп турар.

Тываның хөй националдыг чонунга Россияның Конституция хүнү-биле байыр чедирбишаан, силерге, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни, тайбыңны болгаш чечектелиишкинни, эки херектериңерге болгаш эге­лээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы  К. Даваа.


Возврат к списку